Skip to main content

Annunci

Jan Sobotka è nato nel 1944 a Jičín nella Repubblica Ceca. Si è laureato in Lingua e Letteratura ceca e Storia presso la Facoltà di lettere di Olomouc. Dal 1967 è stato insegnante,  dal 1989 al 2008 preside dell’Istituto commerciale di Olomouc, e nel contempo ha cominciato a pubblicare i suoi testi letterari.

Ha scritto testi in prosa per bambini (le fiabe sul diavolo Pepiáš), che hanno ricevuto diversi premi e menzioni, e anche aforismi. La sua produzione aforistica (circa 2500 aforismi) è rappresentata nelle sillogi Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště (1999, 2006), Aforismy, myšlenky i smyšlenky (2005), Aforismy o nich, o vás i o nás (2007). Il secondo dei testi appena menzionati è uscito anche in polacco (Poznań, 2009); è in preparazione la traduzione in polacco anche degli altri due.

Jan Sobotka (Foto per gentile concessione dell'autore)

Jan Sobotka (Foto per gentile concessione dell’autore)

In riferimento alla marginalità del genere aforistico, Jan Sobotka scrive  in modo davvero ironico e anche pertinente: “L’aforisma è una forma letteraria che fa risparmiare non solo carta, ma anche lettori”.

Gli aforismi di Jan Sobotka che presento qui di seguito sono tratti in larga parte dalla Antologie českého aforismu – Nezabolí jazyk od dobrého slova, la più importante antologia sull’aforisma ceco, curata dai due aforisti, Miroslav Huptych e Jiří Žáček. Ringrazio Antonio Parente – che per Aforisticamente ha già tradotto Miroslav Huptych – per la traduzione di questi aforismi.

**

Jan Sobotka, aforismi scelti

Aforismus je literární forma, která šetří nejen papír, ale i čtenáře.

L’aforisma è un genere letterario che fa risparmiare non solo la carta, ma anche i lettori.

**

Nevěsta v bílém, ženich v černém. Každý podle toho, co ho čeká.

La sposa in bianco, lo sposo in nero. Ciascuno in funzione di ciò che li attende.

**

Manželství je pokračováním lásky jinými prostředky.

Il matrimonio è la continuazione dell’amore con altri mezzi.

**

Více svobody? Zvětšíme klec.

Più libertà? Allarghiamo la gabbia.

**

Je vyzkoušené, že člověk vydrží bez vody tři dny, bez jídla dva měsíce a bez spravedlnosti celý život.

È dimostrato che si può sopravvivere tre giorni senza acqua, due mesi senza cibo e tutta la vita senza giustizia.

**

Ochránce přírody je zběh, který ve věčném zápase člověka s přírodou přeběhl na stranu protivníka.

L’ambientalista è un disertore che, nell’eterna lotta tra uomo e natura, è passato dalla parte del nemico.

**

Mezi mužem a manželem je asi takový rozdíl jako mezi koněm a oslem.

Tra un uomo e un marito c’è la stessa differenza che passa tra un cavallo e un asino.

**

Zdravý člověk má šest smyslů. Tím šestým je smysl pro humor.

Una persona in salute ha un sesto senso. Il senso dell’humour.

**

Některé hříchy jsou natolik krásné, že by bylo hříchem nehřešit.

Certi peccati sono così belli che sarebbe un peccato non peccare.

**

Už jsme pravdu odhalili. Zbývá ji jenom usvědčit.

Abbiamo già denunciato la verità. Ora dobbiamo soltanto provarne la colpa.

**

Mluvily za něho výsledky jeho práce. Dokonce volaly do nebe.

I risultati del suo lavoro parlavano per lui. Anzi, spifferarono tutto.

**
Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ne v manželství.

La confessione è una circostanza attenuante in un processo, non in un matrimonio.

**

Lidé by se měli brát, když se dobře poznají. Obvykle se však v tomto okamžiku rozvádějí.

Le persone dovrebbero sposarsi quando si conoscono bene. Di solito, però, è allora che divorziano.

**

Nepřátelé nás chtějí připravit o majetek, který vám přátelé pouze závidí.

I nemici vogliono spogliarvi di quelle proprietà che gli amici vi invidiano soltanto.

**

Na rozdíl od přátel si ode mne nepřátelé nepůjčují knihy ani peníze a neflirtují s mou ženou. Jsou to zkrátka sympatičtí lidé.

A differenza dei miei amici, i miei nemici da me non prendono in prestito denaro e libri, e non flirtano con mia moglie. Insomma, sono proprio delle persone simpatiche.

**

Je to člověk dneška. O včerejšku nic neví a pro zítřek nehne prstem.

È un uomo d’oggi. Di ieri non sa nulla e per il domani non muove un dito.

**

Kéž by to bylo s trávníky tak jako se zákony! Ty se dříve pošlapávaly, dnes se obcházejí.

Magari i prati fossero come le leggi! Prima venivano calpestate, ora vengono aggirate.

**

Dnešní svět se humanizuje. Zločiny jsou stejně nelidské jako v minulosti, ale tresty už nikoli.

Il mondo d’oggi si umanizza. I crimini sono ugualmente inumani come in passato, ma le punizioni non lo sono più.

**

V politice bývá čisto. Myjí se tam ruce, umývají hlavy, jeden druhého utře, mydlí se schody a leští kliky.

La politica è un ambiente pulito. Ci si lava le mani, si fanno lavate di testa, colpi di spugna, si insaponano e si lucidano leve e maniglie.

**

Problémy se na světě objevily až s lidmi. Lze předpokládat, že s nimi také zmizí.

La comparsa dei problemi del mondo coincise con l’avvento dell’uomo. Si può presumere che spariranno quando lui scomparirà.

**

V budoucnosti možná zmizí hranice, ne však ploty.

In futuro, forse, spariranno i confini, ma non gli steccati.

**

Bojím se toho, až se spojí všichni slušní lidé. Ukáže se, že jsou v menšině.

Temo il momento in cui tutte le persone oneste si uniranno. Si scoprirà che sono in minoranza.

**

Častěji vítězí myšlenka síly než síla myšlenky.

Più spesso a prevalere è l’idea della forza piuttosto che la forza dell’idea.

**

Génius myslí jinak než my. Věřme, že hlupák taky.

Il genio pensa diversamente da noi. Speriamo anche lo stupido.

**

Zamyslel bych se sám nad sebou, ale připadá mi to sobecké.

Vorrei riflettere su me stesso, ma ho paura di sembrare un egoista.

**

Ze dřeva lze vyrobit ledacos. Jen ne stromy.

Dal legno si può fare qualsiasi cosa. Ma non gli alberi.

**

Most spojuje břehy, ale rozděluje řeku.

Il ponte collega le rive, ma divide il fiume.

**

Fyzik je člověk, jemuž při pohledu na dívku vstupující do bazénu vytane na mysli Archimédův zákon.

Il fisico è quella persona che, se vede una ragazza che entra in piscina, pensa subito alla legge di Archimede.

**

Je nutné, aby vycházely i špatné knihy. Co by jinak četli špatní čtenáři?

È necessario che si pubblichino anche i cattivi libri. Altrimenti cos’altro potrebbero leggere i cattivi lettori?

**

Používal okřídlená úsloví způsobem, jenž jim lámal křídla.

Sfoggiava citazioni sulle ali dell’entusiasmo, tanto da spezzarle.

**

Dílo bez myšlenky myšlenkově nezastarává. Je proto stále aktuální.

Un’opera senza idee ideologicamente non invecchia. Per questo è sempre attuale.

**

Podíval se pravdě do očí. Sklopila je.

Guardò la verità negli occhi. E quella chinò il capo.

**

Nevadí, vsadíme-li na špatného koně. Jen nesmíme vsadit na vola.

Non importa se scommettiamo sul cavallo sbagliato. L’importante è che non scegliamo un asino.

**

Politik si nesmí dělat iluze, ale musí je umět vyvolávat.

Un politico non deve farsi illusioni, ma deve essere in grado di crearne.

**

Na rozdíl od čtenáře knih žádá čtenář novin krev stále čerstvou

A differenza del lettore di libri, quello dei giornali vuole sempre sangue fresco.

**

Pohřební ústav je cestovní kancelář specializovaná na výlety do neznáma, s níž ušetříte za zpáteční cestu.

Le pompe funebri sono agenzie di viaggi specializzate in gite verso l’ignoto e che fanno risparmiare sul viaggio di ritorno.

4 Comments

 • Aforismi ironici e acuti, falsamente “leggeri”…
  Sono convinto che potrebbero avere più lettori di quelli che ritiene lo stesso autore: basterebbe un po’ più di coraggio da parte delle case editrici.
  Segnalo due aforismi, il primo potrebbe essere dedicato all’italiano medio odierno:
  “È un uomo d’oggi. Di ieri non sa nulla e per il domani non muove un dito”.
  Il secondo “Più libertà? Allarghiamo la gabbia” mi ricorda una metafora di Montesquieu sul concetto di libertà:
  “Io paragonerei piuttosto le buone leggi a quelle grandi reti in cui i pesci sono prigionieri, ma si credono liberi, e le cattive a quelle reti in cui stanno tanto stretti, che immediatamente comprendono di essere prigionieri”.

 • Sottoscrivo tutto…!

 • Giuseppe Maiello ha detto:

  Bravissimo! Ci vorrebbe una ediyione italiana completa dei suoi aforismi!

 • Purtroppo in Italia la situazione editoriale è quella che è… si pubblicano solo romanzi, storie, racconti (meglio se thriller) e l’aforisma è l’ultimo genere letterario. Se un lettore italiano volesse comprare il grande aforista polacco Stanislaw Jerzy Lec, non lo troverebbe…