Skip to main content
Frasi BelleL'aforisma in Polonia

L’aforisma in Polonia, Krzysztof Bilica

Annunci

Krzysztof Bilica, musicologo, aforista e saggista, è nato nel 1946 a Wroclaw. Nel 1964-66 ha studiato giurisprudenza presso l’Università di Wroclaw, mentre negli anni 1966-1971 ha studiato Musicologia presso l’Università di Varsavia. Nel 1979 è diventato membro della “Unione dei Compositori Polacchi”, ricoprendo diversi incarichi tra cui quello di Vice-presidente della Sezione Musicologi. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali musicologici, di cui è stato anche co-organizzatore. Negli anni dal 1974 al 2002 è stato redattore della “Enciclopedia universale di musica e multimedialità” di cui ha curato circa 10.000 voci ed articoli. Dal 2008 è redattore capo della rivista “Ruch Muzyczny”. Ha anche scritto un feuiletton radiofonico dal titolo Telefony z Eufonii e ha dedicato un saggio a Chopin dal titolo Wokół Chopina i Polski.

Krzysztof Bilica (foto per gentile concessione dell’autore)

A partire dal 1968, Krzysztof Bilica ha cominciato a scrivere aforismi e forme brevi che sono apparsi su diverse antologie e riviste (“Pomorze”, “Arcana”, “Obrzeża”, “Tygodnik Solidarność “). Nel 1995 ha pubblicato Słownik wyrazów własnych. 1001 aforyzmów, gnom, kalamburów, maksym, minibajek, neologizmów, paradoksów, sentencji i innych małych form literackich, (Wydawnictwo Gutenberg-Print, Warszawa 1995), una raccolta di 1001 forme brevi, tra cui aforismi, calembour, gnòme, massime, neologismi, paradossi, sentenze e altre forme di letteratura breve. A partire dal 2002 ha curato una rubrica aforistica sulla rivista “Przekrój”.

Nel 2009, in occasione del centenario della nascita di Stanislaw Jerzy Lec, il più grande scrittore di aforismi in Polonia, Krzysztof Bilica ha pubblicato una silloge aforistica intitolata Myślnik, comprendente 303 aforismi, alcuni dei quali già apparsi sulla rivista “Przekroj” e in alcune antologie.

A proposito dell’aforisma Krzysztof Bilica scrive che “La poesia è un ikebana di parole; l’aforisma è un fiore solo, ma tagliente” (nell’originale c’è un gioco di parole su “cięty” che vuol dire sia “tagliente” che “tagliato”, reciso come un fiore). “Se alcuni dialoghi dei romanzi durano un paio d’ore, alcuni aforismi durano diversi millenni” e “Un libro può contenere molti aforismi, un aforisma molti libri”.

Presento al lettore italiano una selezione di aforismi di Krzysztof Bilica prevalentamente tratti dalla raccolta Myślnik, 303 aforyzmy z “Przekroju” . Ringrazio Tomasz Skocki per la traduzione

**

Poezja jest ikebaną słów, aforyzm – jednym ciętym kwiatem.

La poesia è un’ikebana di parole; l’aforisma è un fiore solo, ma tagliente.

**

Chcesz zasnąć – nie budź wspomnień.

Se vuoi dormire, non risvegliare i ricordi.

**

Kiedy widzowie zbyt często otwierają usta ze zdumienia, zaczynają ziewać.

Quando gli spettatori troppo spesso aprono la bocca per lo stupore, cominciano a sbadigliare.

**

Lepiej powiedzieć prawdę, niż ją usłyszeć.

Dire la verità è meglio che sentirsela dire.

**

Natura nie znosi próżni, kultura – próżności.

La natura ha orrore del vuoto, la cultura – la vanità.

**

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że są pisane patykiem na wodzie.

Tutti i segni in cielo e in terra indicano questo: che sono scritti nell’acqua, con un bastone.

**

Przyznawanie każdemu racji byłoby jej racjonowaniem.

Dare ragione a tutti comporta un razionamento della ragione.

**

Przypierani do muru zyskują punkt oparcia.

Spinti al muro stanno guadagnando un punto d’appoggio.

**

Wszyscy mamy skrzydła, ale nie każdy potrafi wyrwać z nich pióro, by o tym napisać.

Tutti abbiamo le ali, ma non tutti sono capaci di strapparsi una penna per scriverlo.

**

Dzieci i ryby nie mają głosu? Nie, to dorośli i rybacy nie mają słuchu!

I bambini ed i pesci non hanno voce? No, sono gli adulti e i pescatori che non sanno ascoltare!

**

“Najdroższa!” – mówi się wpierw do narzeczonej (z ręką na sercu), a potem do żony (z ręką na portfelu).

“Cara” – dice lui alla fresca sposa (con la mano sul cuore), e poi in seguito a sua moglie (con la mano di lei sul suo portafoglio).

**

Kiedy ludzie nie czytają książek, szerzy się analfabetyzm. Albo grafomania.

Quando le persone non leggono i libri, l’analfabetismo è dilagante. O la grafomania.

**

Zapamiętajcie, co powiedziałem wczoraj: „Nie będzie jutra, będzie dziś!”

Ricordate quello che ho detto ieri: “Il domani non ci sarà, ci sarà l’oggi!”

**

Miłość jest rozrzutna – nikt nie kocha na raty.

L’amore è spendaccione – non si ama a rate.

**

Dlaczego wierzący nie dają wiary niewierzącym?

Perché i credenti non danno fede ai non credenti?

**

Niektóre powieści czyta się kilka godzin, niektóre aforyzmy – kilka tysiącleci.

Alcuni dialoghi dei romanzi durano un paio d’ore, alcuni aforismi – diversi millenni.

**

Człowiek przechodzi w swym życiu od dadaizmu, przez romantyzm, średniowiecze do starożytności.

Un uomo passa nella sua vita attraverso il dadaismo, il romanticismo, il medioevo e l’antichità.

**

Kto nie żyje po śmierci, umarł za życia.

Che non vive dopo la morte, è morto in vita.

**

Służby zdrowia nie wyleczy placebo.

Per curare la sanità pubblica non basta un placebo.

**

Ci, którzy obiecują lepsze jutro, pojutrze znikają.

Coloro che promettono un domani migliore, il giorno dopo scompaiono.

**

Chodzić spać z kurami? Toż to sodomia!

Andare a letto con le galline? E’ sodomia!

**

Niektóre prawdy przeszły do legend.

Alcune verità sono entrate nella leggenda.

**

Mężczyzna dostrzega w kobiecie urodę, a kobieta w mężczyźnie – mądrość. I kto jest mądrzejszy?

Un uomo vede la bellezza di una donna, una donna in un uomo la saggezza. Chi è più saggio?

**

Dzieci nie są infantylne. Chyba że udają dorosłych.

I bambini non sono infantili. A meno che non fingano di essere adulti.

**

Skrócisz aforyzm o głowę – nie będzie miał rąk i nóg.

Se accorci un aforisma dalla testa, non avrà né braccia né gambe.

**

Problem „Jak związać koniec z końcem?” wciąż nierozwiązany.

Il problema di “come far quadrare il bilancio?” Ancora irrisolto.

**

Powoli zapominamy, czy świętujemy urodziny Boga, czy Bożego Narodzenia.

Lentamente ci si dimentica se quello che festeggiamo è il compleanno di Dio o del Natale.

**

Nadzieja może umrzeć, ale musi wierzyć w swoje zmartwychwstanie.

La speranza può morire, ma deve credere nella sua risurrezione.

**

Rozstrzelajmy polityków salwą śmiechu.

Fuciliamo i politici con una salva di risate.

**

Człowieku, zwolnij! Codziennie mijasz się z celem!

Rallenta, uomo! Ogni giorno superi il traguardo!

**

Wyprzedzaj swój czas zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

Se sei in avanti sul tuo tempo, rispetta il codice della strada.

**

Aforysta żyje jedną myślą: „Jak wyżyć z wielu myśli?”

L’aforista vive con un solo pensiero: “Come sopravvivere a così tanti pensieri?”

**

Gdy jesteśmy młodzi, nie liczymy się z czasem, a gdy starzy – czas nie liczy się z nami.

Quando siamo giovani non teniamo conto del tempo, e quando siamo vecchi il tempo non tiene conto di noi.

**

W człowieku tkwi zwierzę. Cała nadzieja w ewolucji

Dentro l’uomo c’è un animale. Non resta che sperare nell’evoluzione.

**

Ciemnotę widać dziś wyraźniej: od czasów oświecenia udoskonalono oświetlenie.

L’oscurantismo può essere visto più chiaramente oggi: dal tempo dei Lumi l’illuminazione è migliorata

**

Modlitwy Chińczyków powinny być pisane z dołu do góry.

Le preghiere dei cinesi dovrebbero essere scritte dal basso verso l’alto.

**

Grzechy główne pisarstwa: moralizowanie i demoralizowanie.

Peccati capitali di scrittura: moralismo e demoralizzazione.

**

Nadzieja pamięta o rozpaczy, rozpacz zapomniała o nadziei.

La speranza ricorda la disperazione, la disperazione ha dimenticato la speranza.

**

Czytelnicy wolą pisarzy nieżyjących, pisarze – czytelników nienarodzonych.

I lettori vogliono scrittori morti, gli scrittori lettori non ancora nati.

**

Pisarze, uważajcie! W drukarniach są jeszcze gilotyny.

Scrittori, attenzione! Nelle tipografie ci sono ancora le ghigliottine.

**

W jednej księdze może się mieścić wiele aforyzmów, a w jednym aforyzmie – wiele ksiąg.

Un libro può contenere molti aforismi, un aforisma molti libri.

**

Złapane na jawie marzenia senne pakujemy do worków pod oczyma.

I sogni notturni che afferriamo da svegli finiscono nelle borse sotto gli occhi.

**

Legenda mówi, że morza i oceany powstały z ludzkich łez. To by się zgadzało. Poziom mórz i oceanów stale się podnosi.

La leggenda dice che i mari e gli oceani sono stati creati dalle lacrime di un uomo. Deve essere davvero così. Il livello dei mari e degli oceani è in costante aumento.

**

Sprawiedliwości niepotrzebne jest prawo, lecz prawu potrzebna jest
sprawiedliwość.

La giustizia non ha bisogno della legge, ma la legge ha bisogno della giustizia.

**

Mądry nie uważa się za mądrego. Głupi nie uważa się za głupiego. Mądry
wszelako się nie myli.

Il saggio non si considera saggio. Lo stupido non si considera stupido. Il saggio però non sbaglia.

**

Salutujący wygląda jakby przykładał sobie pistolet do skroni.

Chi fa il saluto militare sembra puntarsi una pistola alla tempia.

**

Siedzimy po nocach przy komputerach jak przy dzieciach. Czy się nam odwdzięczą, gdy osiągną samodzielność?

Passiamo le notti seduti davanti ai computer come se fossero i nostri figli. Chissà se ci mostreranno riconoscenza quando saranno indipendenti da noi

**

Jeśli zamkniecie mnie w klatce, znajdziecie się w niej po drugiej stronie.

Se mi chiudete in gabbia, vi troverete dall’altro lato di essa.