Skip to main content
Frasi BelleL'aforisma in Romania

L’aforisma in Romania, Victor Martin

Annunci

Victor Martin nasce nel 1954 a Târgu Cărbuneşti. Laureatosi all’Istituto agrario di Cluj Napoca, svolge la professione di ingegnere. Fa il suo debutto letterario nel 1975, nell’antologia Alte întâmplări din veacul XXI. E’ giornalista e redattore presso molte riviste e quotidiani di Cluj-Napoca e Craiova, autore di romanzi e racconti di fantascienza, scrittore di aforismi e poeta.

Victor Martin (Foto per gentile concessione dell'autore)

Victor Martin (Foto per gentile concessione dell’autore)

In ambito aforistico ha pubblicato Aforisme (1995), Insolaţia de la miezul nopţii (1996), Binţinguri cu flanţanguri (1999), Violatorii zilei de mâine (2000), Teoria prazului (2001), Plimbare cu telemobilul (2002), Triumful prostiei (2003), Carte de citit la volan (2005) e Ţara lui Travian (2009).

A proposito dell’aforisma, in una sua intervista sul blog Citatepedia, Victor Martin afferma: “Gli aforismi sono una quintessenza delle conoscenze acquisite, un’esplosione che si crea quando questi raggiungono la massa critica. Dato che il livello di conoscenza e l’esperienza di vita di ciascuno di noi sono molto arbitrarie, il modo di trattare un’idea è diversa da un autore all’altro. Le idee sono le stesse da migliaia di anni, a seconda del talento, la loro pronuncia è differente, essendo più o meno sorprendente, più o meno originale. Il gusto degli aforismi dipende anche dalle condizioni ambientali, non è la stessa cosa pronunciare un’idea in condizioni di pioggia o in condizioni di afa”.

La maggior parte degli aforismi di Victor Martin sono sulla sitazione politica ed economica della Romania e hanno un tono satirico e paradossale, a volte persino surreale. Presento una scelta di aforismi dell’autore. La traduzione è di Alina Breje che ha già tradotto diversi autori rumeni tra cui gli aforismi di Valeriu Butulescu, apparsi in lingua italiana con il titolo Oasi di sabbia (Genesi editrice, 2011).

**

Victor Martin, Aforismi scelti

Să nu uităm că urna de vot e, totuşi, o urnă; în ea se găseşte cenuşa viitorului.

Non dobbiamo dimenticare che l’urna elettorale è, pur sempre, un’urna; in essa si trovano le ceneri del futuro.

**

Până la urmă, politicianul român crede în ceea ce face, pentru a face în ceea ce crede.

Alla fine, il politico rumeno crede in quello che fa, per fare quello che crede.

**

Scriitorii citesc foarte mult; păcat că au obiceiul de a citi în public.

Gli scrittori leggono molto; peccato che abbiano l’abitudine di leggere in pubblico.

**

Vom mări pensiile mici, până când pensiile mari vor deveni la fel de mici.

Aumenteremo le pensioni più basse fino a quando le pensioni più alte diventeranno ugualmente basse.

**

Nu e bună societatea capitalistă, unde unii muncesc şi alţii îi conduc. E mai bună societatea comunistă, unde unii se fac că muncesc, iar alţii se fac că-i conduc.

Non è giusta la società capitalistica, dove alcuni lavorano e gli altri comandano. E’ meglio la società comunista, dove alcuni fanno finta di lavorare e gli altri fanno finta di comandare.

**

Românii ar trebui să fie mândri; nu s-a auzit ca, odată ajunşi în Occident, ţiganii să se declare albanezi.

I rumeni dovrebbero essere orgogliosi, non si è mai sentito che, una volta arrivati in Occidente, gli zingari si siano dichiarati albanesi.

**

Pe linia privatizării, cenzura e o formă de privatizare a informaţiilor

In linea con le privatizzazioni, la censura è una forma di privatizzazione delle informazioni.

**

Suntem o ţară nostalgică. Comuniştii de stânga şi comuniştii de dreapta se acuză reciproc de nostalgie.

Siamo un popolo nostalgico. I comunisti di sinistra e i comunisti di destra si accusano reciprocamente di nostalgia.

**

Vom promova relaţii româno-sovietice cu toate statele.

Promuoveremo le relazioni rumeno-sovietiche con tutti gli stati.

**

Cel mai ieftin tablou rămâne, totuşi, oglinda.

Il dipinto meno costoso rimane, in ogni caso, lo specchio.

**

Când numărul sărbătorilor religioase creşte peste măsură, sărbătorile devin o altă religie.

Quando il numero delle feste religiose aumenta oltre misura, le feste diventano un’altra religione.

**

Nu are rost să sperăm că vom avea şi noi drepturile minorităţilor naţionale.

E’ inutile sperare che avremo anche noi i diritti delle minoranze nazionali.

**

Legile junglei se aplică oriunde, chiar şi în deşert.

Le leggi della giungla si applicano ovunque, anche nel deserto.

**

Decât să trăieşti la Bucureşti, mai bine să mori la Paris.

Piuttosto che vivere a Bucarest, meglio morire a Parigi.

**

Greşesc foarte mult pentru a da posibilitatea celorlalţi să înveţe din greşelile mele.

Sbaglio molto per dare ad altri la possibilità di imparare dai miei errori.

**

România este guvernată de foarte multe legi nescrise; nescrise de toţi proştii.

La Romania è governata da molte leggi non scritte; non scritte da tutti gli ignoranti.

**

Dacă nu vreţi să credeţi ceea ce v-am spus, vă rugăm pe voi, alegătorii, să ne spuneţi ce aţi fi dispuşi să credeţi!

Se non volete credere a ciò che vi ho detto, vi preghiamo, elettori, fateci sapere cosa siete disposti a credere!

**

Clipă, opreşte-te un minut!

Istante, fermati un minuto!

**

Prins la locul faptei, un hoţ a fost condamnat pentru tulburarea liniştii publice.

Colto sul fatto, un ladro è stato condannato per disturbo della quiete pubblica.

**

Celebritatea este o închisoare păzită de proşti. Să nu poţi intra.

La celebrità è una prigione sorvegliata da sciocchi. Per non farci entrare.

**

Prin circulaţia banilor murdari, s-a răspândit un microb periculos: setea de putere.

Attraverso la circolazione del denaro sporco si è diffuso un microbo pericoloso: la sete di potere.

**
Dacă nu avem pe cine specializa, să specializăm specialiştii!

Se non abbiamo qualcuno da specializzare, dobbiamo specializzare gli specialisti!

**

După ce vom vota toate legile, vom da o lege de folosire a lor.

Una volta che votiamo tutte le leggi, dobbiamo fare una legge per il loro utilizzo.

**

Parlamentarii nu se mai compară cu oamenii, ci cu ceilalţi parlamentari.

I parlamentari non si confrontano con la gente, ma con altri parlamentari.

**

Pentru a învăţa să le vorbească oamenilor, Iisus a plecat întâi în deşert.

Per imparare a parlare alla gente, Gesù si recò prima nel deserto.

**

Astăzi, partidul de guvernământ ţine o conferinţă de presă despre drepturile omului lor.

Oggi, il partito di governo tiene una conferenza stampa sui diritti del loro uomo.

**

Sindicatele au cerut demisia guvernului, iar guvernul a spus că încearcă să vadă ce se poate face.

I sindacati hanno chiesto le dimissioni del governo e il governo ha detto che tentava di vedere cosa si poteva fare.

**

Dacă vedem că nu putem impune legea, vom impune altă lege, de respectare a ei.

Se vediamo che non possiamo imporre la legge, imporreremo un’altra legge, per farla rispettare.

**

La viitoarea conferinţă de presă, rugăm ziariştii să vină cu părinţii!

Alla prossima conferenza stampa, preghiamo i giornalisti di venire accompagnati dai loro genitori!

**

Mai deştepţi, românii au găsit răspunsul la întrebarea: de unde venim şi încotro ne îndreptăm? Venim din România şi ne îndreptăm spre spaţiul Schengen.

Più intelligenti, i romeni hanno trovato la risposta alla domanda: da dove veniamo e dove stiamo andando? Veniamo dalla Romania e ci dirigiamo verso l’area di Schengen.

**

O carte reuşită e ca un autor; conţine 75% apă

Un libro di successo è come un autore, contiene il 75% di acqua.

**

Dacă ne mai votaţi încă o dată, vă vom spune ce am făcut pentru voi în mandatul tre cut.

Se ci votate ancora una volta, vi diremo quello che abbiamo fatto per voi nel mandato precedente.

**

Cine mai îndrăzneşte să creadă că ne aflăm în faţa unei prăpăstii să facă un pas în faţă!

Chi osa pensare che siamo di fronte a un precipizio faccia un passo avanti!

**

Oamenii spun din ce în ce mai rar “Tatăl Nostru” şi din ce în ce mai des “Mama voastră!”.

La gente dice sempre più raramente “Padre Nostro” e sempre più spesso “Tua madre!”.

**

Când nu va mai fi nimic de furat, vom fura din închisori.

Quando non ci sarà più niente da rubare, ruberemo dalle carceri.

**

Legea economiei de piaţă: să pui un ban deoparte, fără să se cunoască.

La legge dell’economia di mercato: mettere il denaro da parte, senza vederlo accumulare.

**

Vila s-ar putea să nu vă placă, dar gardul este o minune a arhitectonicii.

La villa potrebbe non piacere, ma la recinzione è una meraviglia architettonica.

**

Preşedintele a promis că masa rotundă, pe teme economice, va fi îmbelşugată.

Il presidente ha promesso che la tavola rotonda, sulle questioni economiche, sarà abbondante.

**

Vrem să dăm publicităţii dosarele Securităţii, dar ni se cer bani pe publicitate

Vogliamo rendere pubblici i dossier della Securitate, ma ci chiedono soldi per la pubblicità.

**

În dorinţa de a lupta împotriva discriminării, domnul primar a promis că va oficia căsătorii şi între politicieni.

Spinto dal desiderio di lottare contro la discriminazione, il sindaco ha promesso di officiare i matrimoni anche tra i politici.

**

Toate statele se înghesuie să aibă relaţii de bună vecinătate cu SUA.

Tutti gli stati fanno a spintoni per avere buone relazioni con gli Usa.

**

Voi scoate sărăcia din ţară, dar întâi voi trimite săracii la muncă, în străinătate.

Porterò via la povertà dal paese, ma prima manderò i poveri a lavorare all’estero.

**

Vremea se încălzeşte degeaba.

Il clima si sta scaldando per niente.

**

Necazul e că, oricât ar fi de devreme, e prea târziu.

Il guaio è che, indifferentemente da quanto sia presto, è sempre troppo tardi.

**

Paradoxal, oricât de mulţi proşti ar muri, prostia rămâne întreagă.

Paradossalmente, anche se muoiono molti stupidi, la stupidità rimane integra.

**

În ciuda secetei, producţia nu a fost afectată de creşterea preţurilor la carburanţi.

Nonostante la siccità, la produzione non è stata influenzata dai prezzi crescenti dei combustibili.

**

Pentru a întări turismul, trebuie ca turiştii străini să intre mai uşor în ţară şi să iasă mai greu.

Per potenziare il turismo bisogna fare in modo che i turisti stranieri entrino più facilmente nel paese e che ne escano più difficilmente.

**

Când spune că nu are nevoie de iertarea Domnului, are nevoie de iertarea Domnului pentru o aşa mare minciună.

Quando dice che non ha bisogno del perdono di Dio, ha bisogno del perdono di Dio per una bugia cosi grande.

**

Diferenţa dintre dictatură şi democraţie e că, în dictatură, intelectualii vorbesc în secret, iar în democraţie tac în secret.

La differenza tra dittatura e democrazia è che, in dittatura, gli intellettuali parlano in segreto, e in democrazia tacciono in segreto.

**

Bogătaşii de azi şi-au construit nişte vile înalte cât nişte puşcării.

I ricchi di oggi hanno costruito delle case cosi alte che sembrano delle carceri.

**

Trebuie să votaţi astfel încât să continuăm să furăm numai noi. Dacă vin ăilalţi la putere, cine ştie ce le trece prin cap să fure.

Dovete votare in modo che possiamo continuare a rubare solo noi. Se arrivano gli altri al potere, chissà cosa cominceranno a rubare.

**

Vom stabiliza preţul pâinii, făcând-o mai mică.

Stabilizzeremo il prezzo del pane, rendendolo più piccolo.

**

La noi, lucrurile mari sunt din ce în ce mai mici.

Qui da noi, le grandi cose diventano sempre più piccole.

**

De frică să nu fie arestaţi, românii preferă puşcăria.

Alla paura di essere arrestati, i romeni preferiscono la prigione.

**

Când vom învăţa să pierdem, vom învăţa ce avem de câştigat din asta.

Quando impareremo a saper perdere, impareremo che abbiamo da guadagnare da questo.

**

Comunismul a murit, dar noi continuăm să întârziem la pomana acestuia.

Il comunismo è morto, ma noi continuiamo a ritardare la sua cerimonia funebre.

**

În timp de pace, se poate distruge economia fără a trage măcar un glonte.

In tempo di pace, possono distruggere l’economia senza sparare un solo proiettile.

**

Sa făcut o diviziune a muncii în presă: unii gândesc, unii scriu şi unii profită.

Si è fatta una divisione del lavoro nella stampa: qualcuno pensa, qualcuno scrive e qualcuno ne approfitta.

**

Componenţa Parlamentului ne demonstrează că până şi spermatozoizii pot avea simţul umorului.

La composizione del Parlamento dimostra che anche gli spermatozooi possono avere il senso dell’umorismo.

**

S-au apucat să strângă semnături pentru modificarea legii bunului simţ, înainte ca aceasta să fie votată.

Hanno cominciato a raccogliere firme per modificare la legge del buon senso, prima che questa venga votata.

**

Necazul nu e că suntem conduşi de proşti, ci faptul că democraţia permite ca, în curând, să fim conduşi de copiii acestora.

Il problema non è che siamo guidati da stolti, ma che la democrazia acconsenta al fatto che presto verremo guidati dai loro figli.

**

Guvernul şi-a dublat fondul de rezervă din fondul de rezervă bugetară de anul viitor.

Il governo ha raddoppiato il suo fondo di riserva dal fondo di riserva del bilancio del prossimo anno.

**

Sunt pline ziarele de accidente; uite, de exemplu, dezvoltarea economică.

I giornali sono pieni di incidenti; guarda, per esempio, lo sviluppo economico.

**

Să fii prost, se mai întâmplă, dar să fii atât de prost încât să recunoşti…

Essere stupido, può succedere, ma essere così stupido da ammetterlo …

**

Industria pornografiei a început să se ridice la nivelul industriei textile.

L’industria della pornografia ha cominciato a espandersi nel settore tessile.

**

Diferenţa dintre epoca ceauşistă şi cea actuală e că înainte ne uitam la televiziunea sârbă, iar acum la cea italiană.

La differenza tra l’era Ceausescu e il presente è che prima si guardava la televisione serba, e ora quella italiana.

**

Nu avem probleme cu libertatea de expresie; am inventat chiar şi expresii noi.

Non abbiamo problemi con la libertà di espressione; abbiamo anche inventato nuove espressioni.

**

Lumea din spatele lui Dumnezeu se împarte în două: cei care cred că, fără Dumnezeu, totul e posibil şi cei care cred că nimic nu e posibil.

Il Mondo dietro il Signore è diviso in due: coloro che credono che senza Dio tutto è possibile e coloro che credono che niente è possibile.

**

Numai oamenii deştepţi spun prostii; proştii trec direct la fapte.

Solo le persone intelligenti dicono cose stupide; gli sciocchi arrivano direttamente ai fatti.

**

Nu suntem aşa proşti încât să fim fericiţi.

Non siamo così stupidi da essere felici.

**

Instituţiile care nu spun nimic au cea mai mare credibili tate.

Le istituzioni che non dicono nulla hanno una credibilità più grande.

**

Dacă am avut atâtea succese individuale, nu înţelegem de ce insuccesul a fost comun.

Se abbiamo avuto cosi tanti successi individuali, non capisco perché il fallimento era collettivo.

**

Românii sunt geniali; ei pun în practică ideile, înainte de-a le veni.

I rumeni sono geniali; essi mettono in pratica le loro idee, ancora prima di farsi venire un’idea.

**

Femeile au şanse egale în politică; egale cu zero.

Le donne hanno pari opportunità in politica; pari a zero.

**

Atunci când cartea nu mai este percepută ca un început, e sfârşitul.

Quando il libro non viene più visto come un inizio, è la fine.

**

75% din populaţia ţării trăieşte la limita decenţei; aceasta este o indecenţă.

Il 75% della popolazione vive al limite della decenza; questa è un’indecenza.

**

Într-o dictatură, nu ai nimic de pierdut, iar într-o democraţie, nu ai nimic de câştigat, ceea ce, pe undeva, e acelaşi lucru.

In una dittatura, non hai niente da perdere, e in una democrazia, non hai niente da guadagnare, che, da qualche parte, è la stessa cosa.

**

Vom lupta împotriva hoţiei cu armele ei.

Dobbiamo combattere il furto con le sue armi.

**

Politicienii îşi imaginează că ziariştii nici nu-şi pot imagina ce spun ei.

I politici si immaginano che i giornalisti non possono nemmeno immaginarsi quello che loro dicono.

**

Cum am câştigat primul milion? Am avut răbdare să aştept până se devalorizează moneda naţională.

Come ho ottenuto il mio primo milione? Ho avuto la pazienza di aspettare fino a che non si svalutasse la moneta nazionale.

**

Nu putem scăpa de prostie decât dacă punem impozit pe ea.

Non possiamo sbarazzarci della stupidità se non mettiamo un’imposta su di essa.

**

Politicienii s-au întors la prima iubire: ura.

I politici sono tornati al loro primo amore: l’odio.

**

Un impozit eminamente românesc: impozitul pe pagubă.

Un’imposta tipicamente rumena: l’imposta sulle perdite.

**

Hoţii au devenit din ce în ce mai puţini, dar mai importanţi.

I ladri sono sempre meno, ma sempre più importanti.

**

Mare e grădina Domnului! Păcat că n-am putut so naţionalizăm.

Grande è il giardino del Signore! Peccato che non siamo riusciti a nazionalizzarlo.

**

Dacă este nevoie, vom fura bogăţiile patriei de mai multe ori.

Se necessario, ruberemo le ricchezze del paese più volte.

**

Sărăcia îi duce pe oameni la gestul disperat de a se îmbogăţi

La povertà porta la gente al gesto disperato di arricchirsi.

**

Pesimiştii spun că nu mai au ce fura; optimiştii spun că mai au.

I pessimisti dicono che non c’è più niente da rubare; gli ottimisti dicono che c’è n’è ancora.

**

Ministrul muncii a promis că pensiile nu ne vor afecta sănătatea.

Il ministro del Lavoro ha promesso che le pensioni non affliggeranno la nostra salute.

**

Dacă le mai cenzurăm, poporul îşi poate imagina prostii şi mai mari

Se le censuriamo, il popolo potrebbe immaginarsi sciocchezze ancora più grandi.

**

Ca politician oscilez între două poziţii ferme; între erect şi erectil.

Come politico oscillo tra da due posizioni precise; tra eretto e erettile.

**

Oamenii au dreptul să cunoască adevărul, mai ales atunci când li-l dezvăluim noi.

La gente ha il diritto di sapere la verità, specialmente quando siamo noi che gliela divulghiamo.

**

Din ce în ce mai mulţi s-au apucat să se întreacă pe ei înşişi fără să fi întrecut vreodată pe cineva.

Sempre più uomini hanno iniziato a fare a gara con se stessi senza aver mai superato qualcuno.

**

Mlaştina în care trăim n-are decât rolul de a ne face să vedem nuferii.

La palude in cui viviamo non ha altro ruolo che farci vedere le ninfee

**

Pentru a nu adânci prăpastia dintre ei, oamenii bogaţi şi săraci n-ar trebui să se întâlnească niciodată

Per evitare di rendere più profondo l’abisso che c’è tra di loro, le persone ricche e quelle povere non dovrebbero mai incontrarsi.

**

Vă promitem că, dacă ne veţi vota, sub guvernarea noastră nu se vor produce inundaţii şi cutremure majore!

Vi promettiamo che, se ci date il vostro voto, sotto il nostro governo non si verificheranno inondazioni e terremoti gravi!

**

Dacă vrei să înţelegi ceva, când nu mai e nimic de înţeles, stai o clipă, nu te grăbi să înţelegi acest lucru!

Se volete capire qualcosa quando non c’è niente da capire, aspettate un attimo, prendete il vostro tempo per capire questo!

**

Cei care ucid în numele religiei se cred mai îndreptăţiţi să facă acest lucru decât cei care ucid în numele lipsei acesteia.

Coloro che uccidono in nome della religione ritengono di avere più diritto di farlo rispetto a quelli che uccidono in nome della sua assenza.

**

Bugetul pe anul viitor este votat la sfârşitul acestui an pentru a ne face să credem că Noul An va veni cu un buget nou.

Il bilancio del prossimo anno si vota alla fine di quest’anno per farci credere che il nuovo anno arriverà con un nuovo bilancio.

**

Nu, corupţia nu reprezintă un pericol imediat pentru averile acumulate prin corupţie.

No, la corruzione non è una minaccia immediata alla ricchezza accumulata attraverso la corruzione.

**

Am introdus spre aprobare un nou pachet de legi; legile lui Murphy.

Abbiamo introdotto per l’approvazione un nuovo pacchetto di leggi: le leggi di Murphy.

**

Avem o agricultură puternică, chiar şi prin simplul fapt că suprafaţa însămânţată e mai mare decât suprafaţa arată.

Abbiamo una agricoltura forte, anche semplicemente per il fatto che l’area seminata è più grande dell’area lavorata.

**

Ceea ce na reuşit regimul anterior să facă în patru ani, noi nu vom reuşi să facem în opt.

Ciò che il regime precedente non è riuscito a fare in quattro anni, noi non saremo in grado di farlo in otto.

**

Guvernul sa apucat să facă economie; economiseşte banii noştri.

Il governo ha iniziato a risparmiare; mette da parte i nostri soldi.