Skip to main content
AforismiFrasi BelleL'aforisma nella Repubblica Ceca

L’aforisma nella Repubblica Ceca, Jiří Žáček

Annunci

Jiří Žáček nasce nel 1945 a Chomutov, ma quasi subito si trasferisce a Strakonice con i genitori. Studia presso la Facoltà di Ingegneria Civile CTU di Praga, Dipartimento di Ingegneria Idraulica. Dopo la laurea lavora per l’esercito come ingegnere presso il Centro Regionale per Reti idriche e fognarie in Benešov. Nel 1979 si trasferisce definitivamente a Praga. Nel 1991 diventa membro dell’Associazione degli scrittori cechi. Attualmente lavora come scrittore professionista.

Jiří Žáček è uno scrittore molto eclettico. Autore di una dozzina di libri di poesia e di numerosi libri per bambini, ha anche pubblicato epigrammi, sonetti, parodie, testi umoristici, canzoni ironiche, non sense, racconti, testi e commedie teatrali, sceneggiature per tv. Si segnalano anche le sue numerose traduzioni prevalentemente di autori di poesia.

In campo aforistico ha pubblicato: Kapesní opravník českých přísloví (2001), Noční motýli (2005), Hovory s mým horším já (2008), Murphyho zákony pro řidiče a řidičky (2011) e Murphyho zákony pro zamilované (2011). Insieme a Miroslav Huptych ha curato l’antologia dell’aforisma ceco Nezabolí jazyk od dobrého slova (2004). Sul sito personale dell’autore ci sono numerosi testi e la bibliografia completa.

Presento una selezione di aforismi di Jiří Žáček. La traduzione è di Antonio Parente:

**

Jiří Žáček (Aforismi scelti, traduzione Antonio Parente)

Podaří-li se nám z našich nových nepřátel udělat nepřátele našich starých nepřátel, máme vyhráno.

Se riusciamo a rendere i nostri nuovi nemici nemici dei nostri vecchi nemici, allora è fatta.

**

Utkvělý sen neznámého vojína: hromadný hrob neznámých generálů.

Il sogno ricorrente del milite ignoto: una fossa comune di generali ignoti.

**

Mlať blbce do hlavy baterkou – stejně se mu v makovici nerozsvítí.

Colpisci pure lo stupido sulla testa con una torcia. Anche così non brillerà.

**

Čím víc máme známých, tím méně času nám zbývá pro přátele.

Più conoscenti si hanno, meno tempo rimane per gli amici.

**

Pouze sny , které se nikdy nevyplní, jsou věčné.

Solo i sogni irrealizzati sono eterni.

**

Jen prosťáčci dokážou vzít rozum do hrsti. Géniům na to nestačí ani náruč.

Solo i sempliciotti riescono a tenere in pugno la ragione. Ai geni non basta nemmeno un abbraccio.

**

Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech!

Dite che il tempo è danaro? Provate a depositare in banca la giovinezza e a prelevarla dopo cinquanta anni!

**

Když je kráska pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice.

Quando una bella donna è stupida come un somaro, parliamo galantemente di logica femminile.

**

Dnes už i hyeny umějí řvát jako lev.

Oggigiorno anche le iene sono capaci di ringhiare come leoni.

**

Námořníci na souši pijí proto, aby se s nimi pevnina přestala houpat.

I marinai a terra bevono affinché la terraferma cessi di oscillare.

**

Nemocná doba se nepozná podle množství nemocnic, ale žalářů.

L’epoca malata non la si riconosce dal numero di ospedali, ma di prigioni.

**

Chceš být vůl jen proto, aby na tě sedalo štěstí?

Vuoi essere un somaro solo perché la fortuna ti monti in groppa?

**

Hrdinům by se měly metály připínat stylově – přímo do kůže.

Agli eroi le medaglie dovrebbero essere appuntate con stile – direttamente sulla pelle.

**

Ti, co po právu šlapou, se snadno mohou chlubit čistýma rukama.

Chi calpesta la legge, può facilmente vantarsi di avere le mani pulite.

**

Velkovýroba hrdinů má za následek, že cena poserů nebezpečně roste.

La produzione su grande scala degli eroi comporta il pericoloso aumento del prezzo dei cacasotto.

**

Bezzubé svědomí nehryže, jen žužlá.

La coscienza senza denti non morde, biascica soltanto.

**

Někteří lidé jsou jako zažívací trakt: ze všeho vyprodukují hovno.

Alcune persone sono come il tratto digestivo: producono merda da ogni cosa.

**

Když ti žena v posteli vyká, ber to jako uznání, že vydáš za celý kolektiv.

Quando a letto la donna ti dà del voi, prendilo come il riconoscimento che vali come un’intera squadra.

**

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.

L’amore muove le montagne, ma non sposta la stupidità nemmeno di un centimetro.

**

Když hledíme do plamenů táboráku, připadáme si mladší o milión let.

Quando guardiamo le fiamme di un falò, ci sentiamo più giovani di un milione di anni.

**

V mrtvých knihách straší duch nešťastného autora.

I libri morti sono infestati dallo spirito dell’autore sfortunato.

**

Kulový blesk lásky dohořívá léta v rodinném krbu.

Il fulmine globulare dell’amore va spegnendosi a poco a poco nel focolare domestico.

**

Když holič dokončí svou práci a odloží břitvu, platíme mu nikoliv za oholení, nýbrž za to, že nás nechal naživu.

Quando il barbiere finisce di raderci e ripone il rasoio, lo paghiamo non tanto per averci fatto la barba, quanto piuttosto perché ci ha risparmiato la vita.

**

Policista je muž se ztopořeným pendrekem. A přitom se mu vždycky odkrví mozek.

Il poliziotto è un uomo con il manganello eretto. E per questo non gli arriva abbastanza sangue al cervello.

**

Myšlení se s módou nemění – módě podléhá pouze nemyšlení.

Il pensiero non cambia con la moda – è la mancanza di pensiero ad essere soggetta alla moda.

**

Lidé dobré vůle, ať jste kdekoliv, spojte se! Lidé zlé vůle se proti vám spolčili už dávno!

Persone di buona volontà, ovunque voi siate, unitevi! Quelle di cattiva volontà contro di voi si sono unite da tempo!

**

Ženy při líbání přivírají oči jako střelec, který tě má na mušce.

Le donne chiudono gli occhi mentre baciano come il tiratore che ti ha nel mirino.

**

Ženu je nutné žádat o ruku i v případě, že tě na ní více zajímají jiné orgány.

Ad una donna bisogna chiedere la mano anche se gli organi che ci interessano sono altri.

**

Láska je jízda z kopce s porouchanými brzdami. Manželství je jízda do kopce se zablokovanými brzdami.

L’amore è come viaggiare in discesa senza freni. Il matrimonio viaggiare in salita col freno tirato.

**

Ženy jsou jako květiny: nejvíc se rozvoní, když vadnou.

Le donne sono come i fiori: hanno un profumo più intenso poco prima di appassire.

**

Zatímco myslitelé přemýšlejí, co dělat, mužové činu jednají bez přemýšlení. Vědí, že myslitelé jejich činy zpětně zdůvodní.

Mentre i pensatori pensano al da farsi, gli uomini di azione agiscono senza pensare. Sanno infatti che i pensatori riusciranno a giustificare le loro azioni.

**

Všichni dnes odvážně hlásají včerejší pravdy. Na dnešní pravdy si troufnou až zítra.

Oggi tutti proclamano con coraggio la verità di ieri. La verità di oggi avranno il coraggio di proclamarla soltanto domani.

**

V Pandořině skříňce vesmíru nebylo ukryto nic jiného než čas.

Nel vaso di Pandora dell’universo non è stato celato null’altro che il tempo.

**

Ideály můžeš ztratit, ale nesmíš je prodat.

Gli ideali si possono perdere, ma non si devono mai vendere.

**

Máš pravdu? A jaký je dnes její kurz na burze pravd?

Hai ragione? E quanto vale oggi alla borsa delle verità?

**

Co rozdáš, to ti nikdo neukradne.

Nessuno potrà mai rubarti ciò che dai agli altri.

**

Ikarové, kteří zmoudřeli, užívají křídel k odhánění příliš odvážných myšlenek.

Gli Icari che sono divenuti saggi usano le ali per scacciare pensieri troppo audaci.

**

Otevři oči! říkáme těm, kterým chceme zavřít ústa.

Aprite gli occhi! diciamo a coloro ai quali vogliamo tappare la bocca.

**

Dokud považujeme své rodiče za staromódní pitomce, znamená to, že jsme mladí. Když zjistíme, že se jim v mnohém podobáme, jsme konečně dospělí. A jakmile si na té podobnosti začneme zakládat, začínáme být staří pitomci.

Finché consideriamo i nostri genitori come dei vecchi sciocchi, vuol dire che siamo giovani. Quando ci accorgiamo che somigliamo a loro sotto molti punti di vista, siamo finalmente adulti. E non appena iniziamo a basarci su quelle somiglianze, cominciamo ad essere dei vecchi sciocchi.

**

Větrné korouhvičce připadá střelka kompasu příliš dogmatická.

La banderuola pensa che l’ago della bussola sia eccessivamente dogmatico.

**

Každý kdo znásilnil svobodu, si namlouvá, že se zasloužil o její syny.

Chiunque violenta la libertà crede di essere il padre dei suoi figli.

**

Rozdíl mezi míněním a veřejným míněním je zhruba stejný jako rozdíl mezi domem a veřejným domem.

La differenza tra l’opinione e l’opinione pubblica è più o meno la stessa che passa tra una casa e una casa pubblica.

**

I tvá svatební noc může být bartolomějská.

Anche la tua notte di nozze può essere una notte di San Bartolomeo.

**

Ženy touží po bezpečném přístavu plném nebezpečných bitevních lodí.

Le donne cercano un porto sicuro pieno di navi da battaglia.

**

Rozmařilé ženy chodí do salonu krásy na pleťové masáže, šetrným stačí pár facek od manžela.

Le donne dissolute vanno al salone di bellezza per il massaggio del viso, a quelle più parsimoniose bastano un paio di schiaffi del marito.

**

Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka.

L’unica cosa che può proteggerti dalle donne in cerca di matrimonio è tua moglie.

**

Masochisté to při troše píle mohou dotáhnout až na mučeníky.

Applicandosi un po’ di più, i masochisti possono persino arrivare ad esser martiri.

**

Někteří lidé říkají dobrý den takovým způsobem, že by měli být pro urážku Všehomíra neprodleně vyzváni na souboj.

Alcune persone dicono buon giorno in modo tale che, per aver insultato l’Universo, dovrebbero subito essere sfidate a duello.

**

Život ředěný vínem má lepší chuť.

La vita diluita col vino ha un gusto migliore.

**

Nevděčná je práce kritikova. Slovy, slovy, slovy soudit slova, slova, slova.

È un lavoro ingrato quello dei critici. Parole, parole, parole per giudicare parole, parole, parole.

**

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie.

Pericolosi sono i sognatori senza immaginazione.

**

Kdo se žení z lásky, rozvádí se z rozumu. A naopak.

Chi si sposa per amore, divorzia dalla ragione. E viceversa.

**

Chcete si připadat chytřejší? Čtěte hloupé knihy!

Volete sentirvi più intelligenti? Leggete i libri stupidi!

**

Fénix se rodí z popela, ne z bahna

La Fenice è nata dalle ceneri, non dal fango.

**

Rodinný kruh má často podobu trojúhelníku

Il cerchio famigliare ha spesso una forma triangolare.

**

Krásné ženy jsou jen více či méně zdařilé kopie ideálu krásy, zato ošklivé – to je vždycky originál!

Le belle donne sono copie più o meno riuscite dell’ideale di bellezza, ma quelle brutte – sono sempre originali!

**

Pouze nesmrtelní básníci si mohou dovolit umírat mladí.

Solo i poeti immortali possono permettersi di morire giovani.

**

Kde je optimismus povinný, tam je zapotřebí pesimistů.

Dove l’ottimismo è obbligatorio, lì c’è bisogno dei pessimisti.