Skip to main content
Frasi BelleL'aforisma nella Repubblica Ceca

L’aforisma nella Repubblica Ceca, Patricie Holečková

Annunci

Patricie Holečková è nata nel 1950 a Martin in Slovacchia, ha studiato All’Accademia di Belle Arti a Cracovia e attualmente vive nella Repubblica Ceca dal 1982.

Patricie Holečková (Foto per gentile concessione dell'autore)

Patricie Holečková (Foto per gentile concessione dell’autore)

I suoi primi aforismi sono apparsi nel 1976 su giornali e riviste. Nel 2004 una selezione di suoi aforismi è apparsa nell’antologia dell’aforisma ceco Nezabolí jazyk od dobrého slova curata da Miroslav Huptych e Jiří Žáček. Nel 2005 ha pubblicato la sua prima raccolta di aforismi intitolata Aforismy e nel 2009 una seconda raccolta dal titolo Bez zbytečných slov. Patricie Holečková è anche autrice di epigrammi e nel 2006 ha vinto il premio letterario “Epigram 2006 k výročí Karla Havlíčka Borovského”.

Presento per la prima volta al pubblico italiano una selezione di aforismi di Patricie Holečková. Per la traduzione ringrazio Eleonora Tondon, traduttrice dalla lingua ceca e slovacca alla lingua italiana, socio aggregato di AITI FVG e socio di JTP (Jednota tlumocniku a prekladatelu) e segretaria del Circolo Culturale Ceco di Udine.

Una selezione più ampia di aforismi di Patricie Holečková in lingua ceca è sul sito dell’autrice:

Patricie Holečková, Aforismi scelti

Aforismus je vtipná myšlenka, ale jen do chvíle, než ji pochopíme.

L’aforisma è un pensiero divertente fino al momento in cui lo comprendiamo.

**

Předností aforismu je, že pokud čtenáře neobohatí, alespoň ho neokrade o čas.

Prerogativa dell’aforisma è che se non arricchisce il lettore, almeno non gli ruba del tempo.

**

Objev je odpověď na otázku, která ještě nebyla položena.

La scoperta è la risposta a una domanda che non è ancora stata posta.

**

V boji za svobodu utlačovaní často vybojovali pouze větší svobodu pro své utlačovatele.

Nella lotta per la libertà gli oppressi hanno spesso conquistato solo una maggiore libertà per i propri oppressori.

**

Socialismus byl cestou do pekel. Přivedl nás zpátky ke kapitalismu.

Il socialismo è stato un viaggio all’inferno. Ci ha riportati di nuovo al capitalismo.

**

Přátelé nás poučují, nepřátelé učí.

Gli amici ci istruiscono, i nemici ci insegnano.

**

Největším omylem je považovat přátele za spojence a spojence za přátele.

L’errore più grande è considerare gli amici alleati e gli alleati amici.

**

S přáteli je dobré sdílet pouze to, co nelze dělit.

È bene condividere con gli amici solo ciò che non si può dividere.

**

Přidáváním vylepšujeme, ubíráním zdokonalujeme.

Aggiungendo miglioriamo, togliendo ci perfezioniamo.

**

Kdyby každý dostával jen tolik, kolik sám dává, nebylo by bohatých. Kdyby každý dával druhým tolik, kolik dostává, nebylo by chudých.

Se ognuno ricevesse solo tanto quanto dà, non ci sarebbero ricchi. Se ognuno desse all’altro tanto quanto riceve, non ci sarebbero poveri.

**

Ze zkušeností víme, že politici se nakonec vždycky spolu domluví – na občany.

Per esperienza sappiamo che i politici alla fine si mettono sempre d’accordo – contro cittadini.

**

Strach ze smrti pochází nejspíš z toho, že si ji představujeme příliš živě.

La paura della morte deriva piuttosto dal fatto che ce la immaginiamo troppo viva.

**

Konáme-li podle svého svědomí, probouzíme svědomí i v druhých.

Se agiamo secondo la nostra coscienza, risvegliamo la coscienza anche negli altri.

**

Víc krásy je v dobru, než je dobra v kráse.

C’è più bellezza nel bene, che bene nella bellezza.

**

Každý začátek je těžký. Ani Bohu se člověk nepovedl hned na první pokus.

Ogni inizio è difficile. Nemmeno a Dio l’uomo è riuscito subito al primo tentativo.

**

Když dosáhneme vrcholu, máme už polovinu cesty za sebou.

Quando raggiungiamo l’apice, abbiamo già metà strada alle spalle.

**

Kdo chce dosáhnout nemožné, musí se vzdát všeho možného.

Chi vuole raggiungere l’impossibile, deve rinunciare a tutto il possibile.

**

Jen ti, kdo myslí na budoucnost, tvoří historii.

Solo chi pensa al futuro fa la storia.

**

Zlo je nezničitelné, protože přežije vždy ve svých pronásledovatelích.

Il male è indistruttibile perché sopravvive sempre nei suoi persecutori.

**

Chyba je nesprávný krok správným směrem; omyl je správný krok nesprávným směrem.

L’errore è il passo sbagliato nella direzione giusta; lo sbaglio è il passo giusto nella direzione sbagliata.

**

Hloupost je to, co je snadnější vymyslet než pochopit.

La stupidaggine è ciò che è più facile ideare piuttosto che comprendere.

**

Člověk je vymezen hranicemi svého maxima, které překročit nemůže, a minima, které by překročit neměl.

L’uomo è limitato dal confine del proprio massimo che non può superare e del proprio minimo che non dovrebbe superare.

**

Nejvíce nám ubližuje zlo, které je v nás.

Il male che ci ferisce di più è quello che è in noi.

**

Ideály nám pomáhají najít v životě cíl, a brání v jeho dosažení.

Gli ideali ci aiutano a trovare lo scopo della vita e ci impediscono di raggiungerlo.

**

Nemá smysl naříkat nad tím, co nemůžeme změnit. Nemá smysl naříkat nad tím, co můžeme změnit.

Non ha senso lamentarsi di ciò che non possiamo cambiare. Non ha senso lamentarsi di ciò che possiamo cambiare.

**

Manželství je pokus dvou lidí jít společnou cestou – každý jinam.

Il matrimonio è il tentativo di due persone di percorrere una strada comune – ognuno nella direzione opposta.

**

I ty největší problémy by se daly vyřešit, kdyby nám v tom nepřekážela hromada malých.

Anche i problemi più grandi si potrebbero risolvere se ciò non ci fosse impedito dalla massa di quelli piccoli.

**

Nejlépe se učí na chybách těch, kteří se řídí našimi radami.

Si impara meglio dagli errori commessi su nostro consiglio.

**

Každá generace se může o pokrok zasloužit tím, že v pravý čas odstoupí.

Ogni generazione può creare il progresso ritirandosi al momento giusto.

**

Láska rozvazuje křídla. A svazuje ruce.

L’amore scioglie le ali. E lega le mani.

**

Láska je jediná nemoc, která se přenáší pohledem.

L’amore è l’unica malattia che si trasmette con lo sguardo.

**

Nejtěžší břemeno, které máme celý život na krku, je vlastní hlava.

Il peso più grande che portiamo sulle spalle per tutta la vita è la nostra testa.

**

Toužíte po změně? Změňte se.

Desiderate il cambiamento? Cambiate.

**

Některé lidi nemůžeme vystát kvůli jejich nedostatkům, jiné kvůli jejich přednostem.

Non riusciamo a tollerare alcune persone a causa dei loro difetti, altre a causa delle loro qualità.

**

Kdyby bůh neměl monopolní postavení, nemohl by si dovolit vyrábět takové zmetky.

Se Dio non avesse il monopolio, non potrebbe permettersi di creare tali schifezze.

**

Opakováním se blbec učí a chytrý blbne.

Con la ripetizione il cretino impara e l’intelligente si rincretinisce.

**

Díky tomu, že se neposloucháme, máme si pořád co říci.

Grazie al fatto che non ci ascoltiamo, abbiamo sempre qualcosa da dirci.

**

Na dobrém jsou lépe vidět nedostatky, na špatném – přednosti.

Nel bene sono più evidenti i difetti, nel male – le qualità.

**

Život je jen hra. Dokud vyhráváš.

La vita è solo un gioco. Finché vinci.

**

Kdo nemá ideály, idealizuje si to, co má.

Chi non ha ideali, idealizza tutto ciò che ha.

**

Kolik moudrých myšlenek zůstalo bez povšimnutí jenom proto, že je řekli pitomci!

Tante dichiarazioni sagge passano inosservate perché sono pronunciate da idioti!

**

Dávám přednost živým myšlenkám mrtvých před mrtvými myšlenkami živých

Preferisco i pensieri vivi dei morti ai pensieri morti dei vivi.

**

Géniové jsou vždy nedoceněni. To známe všichni z vlastní zkušenosti.

I geni non sono mai abbastanza apprezzati. Lo sappiamo per esperienza.

**

Kdo získá moc nad druhými, snadno ztratí moc nad sebou.
Colui che ottiene il controllo degli altri, perde facilmente il controllo di se stesso.

**

Bezúhonný občan se dopouští pouze zločinů, které jsou beztrestné.
Il cittadino modello commette quei reati che restano impuniti.

**
Štěstí se násobí dělením.
La felicità si moltiplica per divisione.

**

Pravda bolí, i když neubližuje, lež ubližuje, i když nebolí.

La verità fa male, anche quando non provoca danni, la bugia fa danni anche quando non fa male.

**

Bohužel, lidem lze zakázat mluvit o všem, nikoli však o ničem.

Purtroppo si può vietare alla gente di parlare di qualsiasi cosa, ma non di nulla.

**

Důvodem k pesimismu je často optimismus druhých.

Spesso una delle ragioni del pessimismo è l’ottimismo degli altri.

**

Kdo touží po potlesku, musí se klanět.

Chi cerca applausi, deve inchinarsi.

**

Někteří lidé mají tak vysoké sebevědomí, že jim není možné ani polichotit.

Alcune persone hanno così tanta stima di se stesse, che non possono neanche essere lusingate.

**

Strach o sebe z nás dělá zbabělce, strach o druhé – hrdiny.

La paura di noi stessi ci rende codardi, la paura degli altri – eroi.

**

Je špatné, když jediným argumentem většiny je většina.

E’ brutto, quando l’unico argomento della maggioranza è la maggioranza.

**

Prázdná hrst se snadno změní v pěst.

E’ facile trasformare una mano vuota in un pugno.

**

Nehezké ženy trpí, dokud jsou mladé, krásné – až zestárnou.

Le donne brutte soffrono quando sono giovani, le belle – quando invecchiano.

**

Víra má přesahovat rozum, nikoli ho nahrazovat.

La fede va oltre la ragione, ma non la sostituisce.

**

Nestěžujme si na nespravedlnost. Spravedlnost by mohla být mnohem horší.

Non lamentarti dell’ingiustizia. La giustizia potrebbe essere molto peggio.

**

Má-li problém jen jediné řešení, je neřešitelný.

Se il problema ha una sola soluzione, è irrisolvibile.

**

Největší přání je vždy to poslední.

Il più grande desiderio è sempre l’ultimo.

**

Jediná pravda, kterou lze najít, je pravda o sobě.

L’unica verità che si può trovare, è la verità su se stessi.

**

Idealista je ochoten k dosažení svého cíle obětovat cokoli, pragmatik – kohokoli.

L’idealista per raggiungere il suo obiettivo è disposto a sacrificare qualsiasi cosa, il pragmatico – chiunque.

**

Charakter je to, co odolává výchově.

Il carattere è ciò che resiste all’educazione.

**

Filozof je přesvědčen, že pravda neexistuje, politik – že není potřeba.

Il filosofo ritiene che la verità non esista, il politico – che non sia necessaria.

**

Neupřímný člověk si musí dávat pozor na to, co říká, upřímný na to, co si myslí

Il disonesto deve prestare attenzione a ciò che dice, l’onesto, a ciò che pensa.

**

Pravda je to, co zbude, až dojdou lži.

La verità è ciò che resta a corto di bugie.

**

Román je dobrý, když není co dodat, aforismus když není co ubrat.

Il romanzo è buono quando non c’è niente da aggiungere, l’aforisma quando non c’è niente da togliere.

**

Žádné úsilí není marné. Marné je pouze to, co nevyžaduje žádné úsilí.

Nessuno sforzo è vano. Vano è solo ciò che non richiede sforzo.