Skip to main content

Annunci

Un proverbio còrso dice: “I proverbi sono santi e giusti, ci vuole cent’anni per fare un proverbio”.

Presento un’ampia raccolta dei proverbi corsi più belli e famosi. Tra i temi correlati si veda I proverbi sardi più belli e famosi e Frasi, citazioni e aforismi sulla Corsica.

**

I proverbi corsi più belli e famosi

U bonu è sempre megliu di u bellu; ma l’unu e l’altru cerca d’avellu.
Il buono è sempre meglio del bello; ma l’uno e l’altro cerca di averlo.

Natu a parsona, natu u distinu.
Nata una persona, nato un destino.

Sè i guai si mittiani à u soli, ognunu si ripigliaria i soi.
Se i guai di ciascuno fossero visibili a tutti, ognuno si riprenderebbe i suoi.

Tuttu si fàce, tuttu si sà, tuttu si tàce
Tutto si fa, tutto si sa, tutto si tace.

Ghjuventù, ghjuventù, una volta è po’ mai più.
Gioventù, gioventù, una volta e poi mai più (cogli l’attimo)

Vali più un tontu à fattu soiu cà centu astuti à quiddi di l’altri.
Vale più un tonto che fa quel che sa fare che cento astuti che fanno quel che non sanno fare.

In terra chè tù vai, fà usu chè tù trovi
Nella terra dove vai, adeguati alle sue usanze.

Un ti rida di u mè dolu; quandu u meiu hè vechju, u toiu hè novu.
Non ridere del mio dolore; quando il mio è vecchio, il tuo è nuovo.

L’atti ùn sò micca i fatti.
I gesti non sono ancora i fatti.

Pane è pernice, affari di casa ùn si ne dice.
Pane e pernice, gli affari di casa non si dicono.

Tira più un pelu di muzza in cuddata ché centu boi in falata.
Tira più un pelo di donna in salita che cento buoi in discesa.

Ùn sapè truvà un boie ind’un aghja.
Non sai trovare un bue dentro l’aria (non hai nessuna perspicacia)

Una lingua si cheta, un populu si more.
Una lingua che tace, è un popolo che muore.

Casa fatta è vigna posta ùn guardà quant’ella costa.
Casa fatta e vigna posta, non guardare quanto costa (per la costruzione del tuo avvenire non guardare il prezzo)

A machja, ochji un ha ma ochji teni.
La boscaglia non ha occhi, ma vede tutto.

A chi s’imbròglia in li fatti d’altrui, di tre malanni li ne tòcca dui.
Chi s’impaccia dei fatti altrui, di tre malanni gliene toccano due.

A più bedda risa hè quidda chi esci da a bocca di l’addulurati.
Le più belle risate sono quelle che escono dalla bocca di chi è addolorato.

Ne spiziale ne duttore pò guarì u mal’d’amore.
Né farmacista né dottore possono guarire il mal d’amore.

Cavallu vechju ùn muta andatura è s’ellu a muta pocu dura.
Cavallo vecchio non cambia andatura, e se lo fa poco dura.

L’ochji sò d’acqua.
Gli occhi sono d’acqua (si possono ingannare)

L’ape succhjanu u mele senza guastà i fiori
L’ape succhia il miele senza guastare i fiori.

Tutti dotti ùn si pò esse, ma galant’omi bisogn’à esse.
Tutti dotti non si puo essere, ma bisogna almeno essere galantuomini.

Un ghjova solu à corre, bisogn’à esse ancu in la strada diritta.
Non basta correre, bisogna anche essere sulla strada giusta.

Tempu da ‘rilli e tempu da caprètti disse a volpe.
Tempo di grilli e tempo di capretti, disse la volpe (ovvere ci sono momenti di carestia e momenti di abbondanza)

Si sbaglia ancu u prete à l’altare
Anche il prete si sbaglia all’altare.

Vesti un bastone, pare un barone
Vesti un bastone, sembra un barone (l’abito non fa il monaco)

A quandu Pasqua, à quandu tasca.
A volte è festa, a volte è miseria

Fà à parera e tèniti à tè.
Prendi i consigli e tienteli per te.

À chì nasce sumere ùn diventa cavallu.
Chi nasce somaro non diventa cavallo.

U bè ùn hè mai tardi
Non è mai troppo tardi per fare il bene.

Ancu e puce anu a tossa.
Anche le pulci hanno la tosse (hanno delle pretese)

Agnellu pasquale, caprettu in Natale.
Agnello a Pasqua, capretto a Natale (ogni cosa al suo posto)

L’omi si leanu cù a parulla, i boi cù a funa.
L’uomini si legano con la parola, i buoi con la fune.

A volpe perdi u pelu ma micca u viziu
La volpe perde il pelo, ma non il vizio.

A strada bedda un hè mai longa.
La bella strada non è mai lunga.

O ben’ tusu o mal’ tusatu, in quattru ghjorna hè appariatu.
O ben tosato o mal tosato, dopo quattro giorni è uguale.

Furtuna male acquistata, prestu ruvinata.
Fortuna male conquistata, presto rovinata.

Da Capo Còrso a Bonifaziu, aria di Roma e mar di Laziu
Da Capo Corso a Bonifacio, aria di Roma e mare del Lazio (sull’italianità della Corsica)

Donna basgiata s’hè meza cà data
Donna baciata, si è mezza donata.

Tré pignatte à u focu, è festa! Tre donne in casa è gran’timpesta!
Tre pentole sul fuoco, è festa! Tre donne in casa è gran tempesta!

U candidatu prummetti più casgiu chè pani.
Il candidato promette più formaggio che pane.

Donna, dannu.
Donna, danno.

A casa piglia, a casa rendi.
La casa prende, la casa rende.

Ghjaddina ch’un becca biccattu hà.
Gallina che non becca, beccato ha.

L’ommu flemmaticu riesce spessu duve nun riesce l’ommu furiosu.
L’uomo flemmatico riesce spesso dove non riesce l’uomo furioso.

À chì stanta, à chi scurnochja.
Chi lavora, chi sogna.

A bacia t’hà l’anchi corti.
Le bugie hanno le gambe corte.

A pratica vinci a grammatica.
La pratica vince la grammatica.

Quand’è tù credi d’essa à cavaddu un sé mancu à pedi.
Quando credi di essere a cavallo non sei neanche in piedi.

Matrimonii e viduvali, so dal celi distinati.
Matrimoni e vedovanze, son dal cielo destinati.

I proverbii sò santi è ghjusti, ci vole cent’ anni pè fà un proverbi.
I proverbi sono santi e giusti, ci vuole cent’anni per fare un proverbio.

U corbu dici chi u più beddu piulaconu hè u soiu.
Il corvo dice che i più bei figli sono i suoi.

I solda sò tondi e capùlani.
I soldi sono rotondi e vanno e vengono.

Induve nun ci hé l’amicu ci hé u enemicu.
Dove non c’è l’amico c’è il nemico.

Ghjuntu u timpurali i ghjàcari facini a so casa.
Quando arriva il temporale i cani tornano alle loro case.

A la fini di tanti guai Un lucchesi un manca mai.
In fondo a tanti guai un italiano non manca mai.

Un fà mali chi hè piccatu. Ma un fà bè chi hè ghjittatu.
Non fare male che è peccato. Ma non fare bene che è inutile.

Sè u mari fussi vinu, quantu ci saria briaconi.
Se il mare fosse vino, quanti ubriaconi ci sarebbero!

Bellezza ùn si ne magna.
La bellezza non si mangia.

Par cunnoscia la ghjenti, ci voli à mangnà una somma di sali insemu.
Per conoscere la gente, è necessario mangiare insieme un’intera soma di sale.

Miseria e puvertà, son dui sureddi; e scuncertina hè la cucin’ carna.
Miseria e povertà sono due sorelle; e la zizzania è loro cugina.

L’acqua fa fanga, u vinu fa bon sangue.
L’acqua fa fango, il vino fa buon sangue.

Troppu ghjente, omu solu.
Troppa gente, uomo solo.

A donna nè sà un’ puntu di più chè u diavule.
La donna ne sa un briciolo più del diavolo.

L’ànima à Diu, u corpu à a terra.
L’anima a Dio, il corpo alla terra.

Làcrima di donna hè funtana di malizia.
Le lacrime delle donne sono fontane di malizia.

Ropa chi un hè vista, un po essa stimata.
La mercanzia che non può essere vista, non può essere stimata.

Né essa né fà sì, e quant’e à ghjittà sì.
Bisogna fare tutto il necessario per riuscire al meglio.

Ùn hè bella a sporta chì arreca è ùn porta.
Non è bello il cestino che dà e non riceve.

In tempu di guèrra bugie quante tèrra
In tempo di guerra bugie senza limiti.

Ancu l’onori sò castighi.
Anche gli onori sono dei castighi.

Chì di piombu, tomba, di piombu mori.
Chi uccide col piombo, muore di piombo.

Tra sociara e nóra c’è spèssu malóra.
Tra suocera e nuora le cose vanno spesso in malora.

Ciò chi un tomba ingrassa.
Quello che non ti uccide ti rende più forte.

Più si campa e più si n’impara.
Più si campa e più s’impara.

L’omu brama ciò ch’ell’ùn hà ma più brama u pruibitu.
L’uomo brama ciò che non ha e soprattutto brama ciò che è proibito.

U megliu oru hè quiddu chi piega.
L’oro migliore è quello che si piega.

Prigheti par i beddi ch’è i mali a si stantani.
Pregate per i buoni, che i malvagi ne escono sempre fuori.

In cumpagnia, piglia moglia ancu u prete.
In compagnia, prende moglie anche un prete.

A chì t’hà dui casi in una ci piovi.
Chi possiede due case, ne ha una in cui piove.

U techju un credi u famitu.
Il sazio non crede all’affamato.

Fichi e mòglia si pónu sceglie.
Fichi e mogli si possono scegliere.

Centu penseri un paganu un debitu.
Cento pensieri non pagano il debito (non basta il pensiero, occorrono i fatti)

Di ciò chì tù vedi ùn ne crede chè a metà è di ciò chì t’ùn vedi, ùn nè crede nunda.
Di ciò che tu vedi, credi alla metà e di ciò che non vedi, credi a nulla.

À chi è in casa quand’èllu pióve è scèmu e mattu s’èllu si móve.
Chi è in casa quando piove è scemo o matto se si muove.

Da dì à fà, hè com’è da tonda à filà.
Dal dire al fare, è come dal tosare al filare.

À chì un hè beddu di natura un vali lavatura.
A chi non è bello di natura, non serve lavarsi e rilavarsi.

À chì va forti, va à la morti.
Chi va forte, va alla morte.