Skip to main content
Frasi BelleL'aforisma in Romania

L’aforisma in Romania, Gheorghe Grigurcu

Annunci

Gheorghe Grigurcu è nato nel 1936 a Soroca (Bessarabia e Romania). Si è laureato presso la Facoltà di Filologia dell’Università di Cluj, è diventato dottore in scienze filologiche presso l’Università di Bucarest ed è membro dell’Unione degli Scrittori della Romania. E’ stato a lungo emarginato e perseguitato dal regime comunista tanto che tra il 1974 e il 1990 non ha avuto la possibilità di essere assunto per un lavoro né di frequentare centri e associazioni culturali. E’ stato redattore presso diverse riviste tra cui: “Familia”, “Contemporanul-ideea europeană”, “Viaţa Românească” nonché direttore della rivista “Columna” e “Acolada”.

Gheorghe Gricurcu (Foto per gentile concessione dell'autore)

Gheorghe Gricurcu (Foto per gentile concessione dell’autore)

Secondo Ana Blandiana: “Gheorghe Grigurcu è e rimarrà, certamente, uno dei migliori scrittori di aforismi della letteratura romena (…) Gheorge Grigurcu non è un critico letterario che scrive poesia o un poeta che scrive anche critica letteraria, egli è nella stessa misura un poeta di prima classe e uno dei importanti critici letterari di questo periodo di transizione tra i due secoli”.

Gheorghe Grigurcu ha pubblicato più di cinquanta volumi di poesia, critica letteraria, saggi politici e aforismi. Il suo libro di aforismi si intitola Carte de aforisme: Jurnalul lui Alceste (2005, casa editrice Limes). Presento una selezione di aforismi dell’autore. Ringrazio Alina Breje per la traduzione:

Gheorghe Gricurcu, Aforismi scelti

A pune punct: una din cele mai anevoioase operaţii, ţinînd, în fond, de o gramatică transcendentă.

Mettere il punto: una delle operazioni più difficili, che fa parte, in fondo, di una grammatica trascendente.

**

Artistul se vrea mai mult admirat decît iubit. Dacă ar fi un demiurg veritabil, ar prefera iubirea.

L’artista vuole essere più ammirato che amato. Se fosse un vero demiurgo, preferirebbe l’amore.

**

Pînă şi sacrificiile tale se concurează între ele.

Anche i tuoi sacrifici sono in competizione tra di loro.

**
Pericolul capital al definiţiilor: “Cel care mă defineşte, mă asasinează” (Kierkegaard).

Il pericolo capitale delle definizioni: “Colui che mi definisce, mi assassina” (Kierkegaard).

**

A fi răbdător în reflecţie şi nerăbdător (fulgurant) în imagine.

Essere pazienti nella riflessione e ansiosi (folgoranti) nell’immagine.

**

A fi artist înseamnă a lustrui o suprafaţă cu bună credinţă, pînă cînd aceasta ajunge a răsfrînge adîncimile lumii.

Essere un artista significa lucidare una superficie in buona fede, fino a quando questa rispecchia le profondità del mondo.

**

Orice Formă implică o revoltă a obiectului faţă de lume şi o supunere faţă de el însuşi.

Ogni Forma implica una rivolta dell’oggetto nei confronti del mondo e l’obbedienza nei confronti di se stesso.

**

Suprem ţel demonic: simularea iubirii.

Il supremo atto demoniaco: la simulazione dell’amore.

**

Consolarea pe care ti-o dă faptul că unele dorinte dispar înaintea disparitiei noastre.

La consolazione che ci dà il fatto che alcuni nostri desideri scompaiano prima della nostra scomparsa.

**

A bîrfi Parisul, Londra, Roma (după ce le-ai experimentat îndelung) drept medii închise, meschine, plicticoase. N-ar fi mai simplu să vorbim despre insuportabilul sat planetar?

I pettegolezzi su Parigi, Londra, Roma (dopo averci vissuto a lungo) come ambienti chiusi meschini, noiosi. Non sarebbe più facile parlare di insopportabile villaggio globale?

**

Imposibilul are o latură tragică si una comică. Ultima produce ridicolul.

L’impossibile ha un lato tragico e uno comico. L’ultimo produce il ridicolo.

**

Se poate face oare o distinctie clară între singurătatea ca aspiratie si singurătatea ca regret?

Si può forse fare una chiara distinzione tra la solitudine come aspirazione e la solitudine come rimpianto?

**

Lingusirea acoperă un gol afectiv. “Cine nu iubeste este nevoit să învete să lingusească” (Goethe).

L’adulazione colma un vuoto affettivo. “Chi non sente l’amore deve imparare ad adulare” (Goethe).

**

Punctul vulnerabil al libertătii: îndoiala. Dar există si o supralibertate care o anihilează: extazul.

Il tallone d’achille della libertà: il dubbio. Ma esiste anche una sopralibertà che lo annichilisce: l’estasi.

**

Cine n-are geniu, are datoria de-a avea talent. Cine n-are talent, are datoria de-a avea o aptitudine. Cine n-are nici o aptitudine, poate avea prestanţa inocentă a materiei prime, căreia pare a nu-i reveni nici o obligaţie.

Chi non ha genio, ha il dovere di avere talento. Chi non ha talento, ha il dovere di avere una inclinazione. Chi non ha nessuna inclinazione, può avere la prestanza innocente della materia prima, a cui pare che non spetti alcun obbligo.

**

Îndîrjirea pe care o extragi din înfrîngeri, decepţii, prăbuşiri: o forţă vitală similară celei a plantelor ce se nutresc din bălegar.

L’indignazione che tiri fuori dalle sconfitte, delusioni, collassi: una forza vitale simile a quella delle piante che si nutrono di letame.

**

Cum să depăsesti limita, cînd limita esti tu însuti?

Come superare il limite quando il limite sei tu stesso?

**

Originalul (modelul) e prin sine însuşi aristocratic. Contrafacerea implică în sine o idee democratică: e la îndemîna tuturor, e maleabilă, se poate multiplica etc.

L’originale (modello) è di per sé aristocratico. La contraffazione implica una idea democratica: è a disposizione di tutti, è malleabile, si può moltiplicare, etc.

**

“Banalitatea, crunta banalitate a răului” (Hannah Arendt). Dacă Răul e crunt de banal, Binele nu poate fi niciodată banal: e doar simplu.

“La banalità, la spietata banalità del male” (Hannah Arendt). Se il Male è banalmente spietato, il Bene non può mai essere banale: è solo semplice.

**

Ani, zeci de ani, a strigat în tine o tinereţe prelungită de care-ţi era jenă. Acum a început a şopti o bătrîneţe care se sfieşte, ea, de tine

Per anni, per decenni, ha gridato in te una giovinezza prolungata di cui ti vergognavi. Ora ha cominciato a sussurrare una vecchiaia che si vergogna, lei, di te.

**

Exclus pînă şi de propriile sale imagini, evacuat din operă, precum un chiriaş ce nu şi-a plătit la timp chiria, nu e acesta scriitorul în postumitate?

Escluso persino dalle proprie immagini, sfrattato dalla sua opera, come un inquilino che non ha pagato l’affitto, non è questo lo scrittore nella posterità?

**

Uneori Infernul poate fi pur şi simplu tăcere. Tăcerea aşternută asupra fărădelegilor.

A volte l’inferno può essere semplicemente silenzio. Il silenzio che cade sui misfatti.

**

O creaţie începe prin ea însăşi şi sfîrşeşte prin stil. Sau, chiar mai rău, prin manieră.

Una creazione inizia attraverso se stessa e finisce attraverso lo stile. O, ancora peggio, attraverso la maniera.

**

Neîndoindu-se niciodată de sine, prostul dispune de un soi de rezistenţă obiectivă în faţa încercărilor vieţii, asemenea acelei rigidităţi musculare teribile pe care o prezintă indivizii hipnotizaţi.

Non dubbitando mai di sè, lo stupido dispone di una sorta di resistenza obiettiva contro le prove della vita, uguale a quella rigidità muscolare terribile che mostrano gli individui ipnotizzati.

**

Cine nu ştie să profite de clipă, n-ar şti să profite nici de eternitate.

Chi non sa approfittare dell’attimo, non saprebbe approfittare neppure dell’eternità.

**

“Diavolul se ascunde în detaliu” (proverb francez). “Romanul e făcut din detalii” (Balzac).

“Il diavolo si nasconde nei dettagli” (proverbio francese). “Il romanzo è fatto di dettagli” (Balzac).

**

Cultura: a retine foarte putin din foarte mult, precum la acele rafinate festinuri chinezesti la care era îngăduit a gusta doar cîte un pic din peste o sută de feluri de mîncare.

La cultura: trattenere molto poco dal molto, cosi come a quelle squisite feste cinesi in cui è consentito di assaggiare una porzione modesta da oltre un centinaio di piatti.

**

Jocul de-a mode stia îi prinde doar pe cei realizaţi, care-l pot împinge pînă la masochism. Neîmpliniţii care-şi exhibă micimea n-au clasă. Sînt pur şi simplu nişte dizgraţiaţi.

Il gioco della modestia si addice solamente a quelli che si sono già realizzati, che la possono spingere fino al masochismo. I falliti che mettono in mostra la loro piccolezza non hanno classe. Sono semplicemente dei disgraziati.

**

A muri inseamna a te desparti nu doar de cel ce-ai fost, ci si de cel ce n-ai putut fi. Acest ultim aspect al mortii e cel mai tulburator.

Morire significa separarti non solo da quello che eri, ma anche da quello che non hai potuto diventare. Quest’ultimo aspetto della morte è il più inquietante.

**

Ca să fii fericit, îţi trebuie un stomac bun şi un suflet rău” (Fontenelle). Curios că nefericirea ar putea fi definită exact prin inversul acestei ecuaţii.

“Per essere felici, ci vuole uno stomaco buono e un cuore malvagio” (Fontenelle). E’ strano come l’infelicità possa essere definita esattamente come l’opposto di questa equazione.

**

A contempla înseamnă că-ţi pasă mai puţin de viaţa ta proprie decît de viaţa din afara ta. Aşadar o atitudine altruistă.

Contemplare significa essere interessati meno alla propria vita che alla vita al di fuori di noi. Dunque un atteggiamento quasi altruista.

**

De la un punct, prin excesul său, ascetismul poate apărea drept un pandant al depravării.

Oltre un certo limite, nel suo eccesso, l’ascetismo può apparire come complementare alla depravazione.

**

Aplicată momentelor de criză, orice înţelepciune îşi dezvăluie o notă de cinism.

Messa in pratica nei momenti di crisi, ogni saggezza rivela un tocco di cinismo.

**

Gustul de impostură pe care-l încerci atunci cînd izbuteşti a produce cuiva o “impresie bună”.

Il sapore della impostura che si prova quando si riesce a fare una “buona impressione” a qualcuno.

**

Virtuţile minore (economia, acurateţea, ordinea etc.) degajă un miros de săpun.

Le virtù minori (frugalità, accuratezza, ordine, ecc.) emettono un odore di sapone.

**

Ceea ce Malraux numea “virtuţile învinşilor” sînt, în principiu, superioare virtuţilor învingătorilor (moleşite, egosite; fără perspectivă) deoarece au un caracter regenerator.

Quelle che Malraux chiamava “le virtù dei perdenti” sono, in linea di principio, superiori alle virtù dei vincitori (infiacchite, egoiste, senza prospettiva), perché hanno un carattere rigeneratore.

**

A suferi, adică a-ţi merita revanşa.

Soffrire, ossia meritarsi la rivincita.

**

Regretul nu este, cum socoteşte cineva, contrariul speranţei, ci doar umbra ei delicată, care o apără de arşiţa infernală a deznădejdii.

Il rimpianto non è, come pensa qualcuno, il contrario della speranza, ma la sua ombra delicata, che la difende dalla calura infernale della disperazione.

**

Vine o clipă cînd îţi dai seama că e prea tîrziu pînă şi pentru a te ruina.

Arriva un momento in cui ti rendi conto che è troppo tardi anche per rovinarti.

**

Dezgustul: formă diluată, apoasă, a urii.

Disgusto: forma diluita, acquosa, dell’odio.

**

Realitatea îndeamnă la cunoaştere, arta la recunoaştere.

La realtà sprona alla conoscenza, l’arte al riconoscimento.

**

Fără puţin scandal, adevărurile sînt fade.

Senza un po’ di scandalo, le verità sono insipide.

**

Urîtul, o salvare extremă din banalitate. O salvare deznădăjduită.

Ciò che è brutto, un salvataggio estremo dalla banalità. Un salvataggio disperato.

**

Nu se poate realiza spiritualmente cel ce n-a luptat niciodată, cu bună credinţă, pentru o cauză pierdută.

Non ti puoi mai realizzare spiritualmente se non hai mai combattuto, in buona fede, per una causa persa.

**

Îndoiala te oboseşte, certitudinea oboseşte ea însăşi.

Il dubbio ti stanca, la certezza si stanca da sola.

**

Aforismele: şarade ale stărilor tale de spirit, pe care te străduieşti să le rezolvi. Uneori izbuteşti, alteori nu.

Aforismi: sciarade del tuo stato d’animo che cerchi di risolvere. A volte ci riesci, a volte no.

**

Nu poţi fi creator decît întreţinînd raporturi diplomatice cu imposibilul.

Si può essere creativi solo mantenendo relazioni diplomatiche con l’impossibile.

**

Exasperat deopotrivă de ceea ce eşti, ca şi de ceea ce nu eşti.

Esasperato in ugual misura da quello che sei e da quello che non sei.

**

Atins de trăznet, într-o secundă, fără nici un plan, fără nici o construcţie a distrugerii. Spontaneitatea este nobleţea morţii.

Colpito da un fulmine, in un attimo, senza alcun piano, senza alcun progetto di distruzione. La spontaneità è la nobiltà della morte.

**

A crea: a-ţi dresa limita, aşa cum procedezi cu un animal.

Creare: addestrare il vostro limite, cosi come si fa con un animale.

**

Acele gînduri prea largi în care viaţa ţopăie aidoma unui copil înveşmîntat în cămaşa unui adult.

Quei pensieri troppo larghi in cui la vita saltella come un bambino vestito con la camicia di un adulto.

**

Sănătatea autentică este o stare de inconştienţă, asemănătoare somnului şi morţii. Ciudat, dar ea răspunde setei noastre de nefiinţă.

La salute autentica è uno stato di non coscienza come il sonno e la morte. E’ strano, ma essa risponde alla nostra sete di nulla.

**

Teoretic, prin creaţia sa, artistul ucide tot ce nu poate imita.

In teoria, attraverso la sua creazione, l’artista può uccidere tutto ciò che non può imitare.

**

Pragmatismul oricărei laşităţi, metafizica oricărui curaj.

Il pragmatismo di ogni viltà, la metafisica di ogni coraggio.

**

Lirismul functionează ca o homeopatie. Suferinta sufletească e tratată cu aceeasi suferintă indusă minimal.

Il lirismo funziona come l’omeopatia. La sofferenza spirituale è trattata con la medesima sofferenza ridotta al minimo.

**

Ciocnirea dintre două mari constiinte literare produce o impresie de incest.

Lo scontro tra due grandi coscienze letterarie produce una impressione di incesto.

**

Precum oglinda, eternitatea n-are un chip propriu.

Come lo specchio, l’eternità non ha un proprio viso.

**

Creaţia tinde a deveni un extremism al propriului eu.

La creazione tende a diventare un estremismo del proprio io.

**

„Falsa modestie este cea mai decentă dintre toate minciunile” (Chamfort). S-ar cuveni precizarea că minciunile cele mai decente pot fi şi cele mai primejdioase.

“La falsa modestia è la più decente fra tutte le bugie”(Chamfort). Sarebbe opportuno precisare che le menzogne più decenti possono essere anche le più pericolose.

**

Amanam fie dintr-un exces de incertitudine, fie dintr-un exces de certitudine.

Rimandiamo le cose o per un eccesso di incertezza, o per un eccesso di certezza.

**

Prostul e individul care cade în capcana propriilor sale dorinte marginite carora nu le percepe marginirea, acordandu-le un orizont infinit.

Lo stolto è un individuo che cade nella trappola dei propri desideri limitati dei quali non riesce a percepire la limitatezza, dando loro un orizzonte infinito.

**

Solitudinea ca supremă stare civilă, necesitînd trecerea ei în acte.

La solitudine come supremo stato civile, dovrebbe essere inserita nei documenti anagrafici.

One Comment