Skip to main content
Frasi Belle

Le 50 frasi in olandese più belle di sempre con traduzione in italiano

Annunci

Presento una raccolta delle 50 frasi in olandese più belle di sempre con traduzione in italiano. Tra i temi correlati si veda Proverbi olandesi, Frasi, citazioni e aforismi su AmsterdamLe 110 frasi in inglese più belle di sempre con traduzione, Le 100 frasi in francese più belle di sempre con traduzione e Le 75 frasi in tedesco più belle di sempre con traduzione.

**

Le 50 frasi in olandese più belle di sempre con traduzione in italiano

Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno.
Ik droom van schilderen en dan schilder ik mijn droom.
(Vincent Van Gogh)

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.
Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. Dit betekent dat vandaag de juiste dag is om lief te hebben, te geloven en in de eerste plaats te leven.
(Dalai Lama)

Penso spesso che la notte sia più viva e più ricca di colori del giorno.
Ik denk vaak dat de sprankelende kleuren van de nacht levendiger en kleurrijker zijn dan die van de dag.
(Vincent Van Gogh)

La pace inizia con un sorriso e un sorriso è l’inizio dell’amore.
Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.
(Madre Teresa)

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni.
De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.
(Eleanor Roosevelt)

Un giorno senza sorriso è un giorno perso.
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
(Charlie Chaplin)

Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo.
Hoe heerlijk is het, dat niemand een minuut hoeft te wachten met te beginnen de wereld langzaam te doen veranderen.
(Anna Frank)

Quando avevo cinque anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi domandarono come volessi essere da grande. Io scrissi “felice”. Mi dissero che non avevo capito il compito, e io dissi loro che non avevano capito la vita.
Toen ik vijf was zei mijn moeder dat geluk de sleutel tot het leven was. Toen ik naar school ging vroegen ze mij wat ik wilde worden als ik later groot was. Ik zei ‘gelukkig’. Mij werd verteld dat ik de vraag niet snapte. Ik antwoordde dat ze het leven niet snapte.
(John Lennon)

Ciò che non mi uccide, mi rende più forte.
Dat wat me niet doodt, maakt me sterker.
(Friedrich Nietzsche)

Posso accettare la sconfitta, tutti falliscono in qualcosa. Ma non posso accettare di rinunciare a provarci.
Ik kan falen accepteren, iedereen faalt wel ergens in. Maar niet proberen kan ik niet accepteren.
(Michael Jordan)

L’amore immaturo dice: “Ti amo perché ho bisogno di te”.
L’amore maturo dice: “Ho bisogno di te perché ti amo”.
Onvolwassen liefde zegt: “Ik hou van je omdat ik je nodig heb”.
Volwassen liefde zegt: “Ik heb je nodig omdat ik van je hou”.
(Erich Fromm)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.
Twijfel dat de sterren vuur zijn, twijfel dat de zon beweegt, twijfel of de waarheid liegt, maar nooit dat ‘ku bemin.
(William Shakespeare)

Esperienza è semplicemente il nome che diamo ai nostri errori.
Ervaring is eenvoudig de naam die we aan de som van onze fouten geven.
(Oscar Wilde)

La durata delle nostre passioni, come la durata della nostra vita, non dipende da noi.
De duur onzer hartstochten hangt evenmin van ons af als de duur van ons leven.
(François de La Rochefoucauld)

Se non puoi vincere, assicurati di non perdere.
Als je niet ken winnen, moet je zorgen dat je niet verliest
(Johan Cruijff)

Un errore è la possibilità di ricominciare, ma questa volta in modo più intelligente.
Een fout is de kans om opnieuw te beginnen, maar deze keer slimmer.
(Henri Ford)

Le cose più importanti per essere felici in questa vita sono l’avere qualcosa da fare, qualcosa da amare e qualcosa in cui sperare.
Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, iets om van te houden, en iets om voor te te hopen.
(Anonimo)

Oggigiorno la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di nulla.
Mensen kennen tegenwoordig overal de prijs en nergens de waarde van
(Oscar Wilde)

L’oscurità non può scacciare le tenebre. Solo la luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio, solo l’amore può farlo.
Duisternis kun je met duisternis niet bestrijden. Alleen het licht kan dat. Haat kun je met haat niet bestrijden, alleen de liefde kan dat.
(Martin Luther King)

In un sol colpo, l’amore ci dà quello che difficilmente possiamo ottenere con anni di duro lavoro e di lotta.
De liefde geeft ons in één tel wat we met jarenlang zwoegen en ploeteren nauwelijks weten te bereiken.
(Johann Wolfgang von Goethe)

È meglio accendere una candela che lamentarsi dell’oscurità.
Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.
(Confucio)

Ci sono due modi di vivere la tua vita. Una è pensare che niente è un miracolo. L’altra è pensare che ogni cosa è un miracolo.
Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.
(Albert Einstein)

Nessuno è mai diventato povero per aver dato.
Niemand is nog van geven arm geworden.
(Anna Frank)

Il talento si sviluppa nella solitudine, il carattere nel flusso della vita.
Talent ontwikkelt zich in eenzaamheid, karakter in de stroom van het leven.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Più guardiamo più sappiamo. Più sappiamo, maggiore è il mistero.
Hoe meer we kijken hoe meer we weten. Hoe meer we weten, hoe groter het raadsel.
(Cees Nooteboom)

Scegli un lavoro che ti piace e non dovrai lavorare un giorno solo nella tua vita.
Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken.
(Confucio)

L’amicizia è un’anima in due corpi.
Vriendschap is één ziel in twee lichamen.
(Aristotele)

L’amicizia raddoppia la gioia e dimezza il dolore.
Vriendschap verdubbelt vreugde en halveert smart.
(Francis Bacon)

L’amore ha le sue ragioni che la ragione non conosce.
De liefde kent redenen die de rede niet kent
(Blaise Pascal)

Le persone chiedono la libertà di parola come una compensazione per la libertà di pensiero che usano di rado.
Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.
(Sören Kierkegaard)

È necessario che l’uomo sogni, ma è altrettanto necessario che possa ridere dei suoi sogni.
Het is noodzakelijk dat de mens droomt, maar even noodzakelijk is het wellicht dat hij om zijn dromen kan lachen.
(Lin Yutang)

Non c’è una strada per la felicità. La felicità è la strada.
Er is geen weg naar geluk. Geluk is de weg.
(Anonimo)

La logica ti porta da A a B. L’immaginazione ti porta ovunque.
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.
(Albert Einstein)

Io non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma so che la quarta si combatterà con pietre e bastoni.
Ik weet niet welke wapens in de Derde Wereldoorlog zullen worden gebruikt, maar ik weet wel dat in de Vierde Wereldoorlog gevochten zal worden met stokken en stenen.
(Albert Einstein)

Siamo condannati a morte perché dobbiamo lasciare spazio alla vita.
Wij zijn ter dood veroordeeld omdat wij plaats moeten maken voor het leven.
(Bertus Aafjes)

Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà a dirotto.
Ik ben gestopt met roken. Ik zal een week langer leven. Die week regent het pijpestelen.
(Woody Allen)

Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Ledereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen
(Albert Einstein)

Un gatto ha 40 milioni di peli: 5 milioni sulla schiena, 10 milioni sulla pancia e 25 milioni sul tuo divano.
Een kat heeft 40 miljoen haren: 5 miljoen op de rug, 10 miljoen op de buik en 25 miljoen op je bankstel
(Midas Dekkers)

Aforista: scrittore che con una manciata di parole vuole far concorrenza a un libro intero, e con un piccolo libro a una biblioteca.
Aforist: auteur die tracht met enkele woorden een heel boek of met één boekje een hele bibliotheek te overtroeven.
(Julien de Valckenaere)

Un’ora di spensieratezza può far piangere la gente per anni.
Eén uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit.
(Proverbio olandese)

Per trent’anni mi sono interessato alla psicologia delle donne, ma c’è una domanda a cui non ho ancora trovato una risposta: “Che cosa vogliono veramente?”
Dertig jaar heb ik mij beziggehouden met de psychologie van de vrouw, maar er is één vraag waarop ik nog geen antwoord heb gevonden: ‘Wat willen ze eigenlijk?’
(Sigmund Freud)

Il mondo sarebbe più felice se le persone avessero la stessa capacità di tacere come ce l’hanno di parlare.
De wereld zou gelukkiger zijn als mensen dezelfde capaciteit hadden om stil te zijn als om te spreken.
(Baruch Spinoza)

Non interrompere mai una donna quando è piena di silenzio.
Nooit een vrouw onderbreken als zij volop aan het zwijgen is.
(Gerd De Ley)

Il calcio è un gioco fatto di errori.
Vince chi fa meno errori.
Voetbal is een spel van fouten.
Wie de minste fouten maakt wint.
(Johan Cruijff)

Per quanto mi riguarda, non so assolutamente nulla, ma guardare le stelle mi fa sognare.
Wat mij betreft weet ik niets zeker, maar naar de sterren kijken zet me aan het dromen.
(Vincent Van Gogh)

La vita è un palcoscenico e gli uomini nient’altro che attori.
Het leven is een toneel en wij zijn de acteurs
(William Shakespeare)

Nei momenti in cui ti meriti un applauso,
di solito non c’è il pubblico.
Op de momenten dat je applaus verdient,
is er meestal geen publiek.
(Gerd De Ley)

La vita sarebbe tragica se non fosse divertente.
Het leven zou tragisch zijn als het niet grappig was.
(Stephen Hawking)

Ho avuto mille vite e ne ho presa una sola.
Ik had wel duizend levens en ik nam er maar één.
(Ces Nooteboom)